Equinor planlegger nå å pumpe opp olje i Arktis gjennom oljefeltet Wisting, og konsesjon vurderes snart. Feltet er planlagt satt i drift tidligst 2028. Dette er to år før Norge skal ha halvert klimagassutslippene.

Wisting-feltet skal produsere olje i minst 30 år - til 8 år etter at Norge skal være utslippsfri. Det er snakk om hovedsakelig olje, andelen gass er liten. Feltet skal pumpe opp om lag 500 millioner fat olje. Ved forbrenning tilsvarer dette hele Norges utslipp i 4 år. Utredningen gjort av Equinor tar ikke nok hensyn til klima og miljø. Alle miljøorganisasjoner, og flere faginstanser som blant annet Miljødirektoratet, har kritisert utredningen.

Prosjektet er risikabelt for arktisk miljø og dyreliv. Oljefeltet er planlagt 300 km fra land. Den lange avstanden til land, fare for is, høye bølger, lang mørketid og kraftige vinterstormer, gjør prosjektet spesielt risikabelt med hensyn på beredskap. Wisting blir liggende kun 50 kilometer fra iskantsonen i svært sårbar natur, og blir trolig verdens nordligste oljefelt noensinne. En oljeulykke her vil kunne ha enorme konsekvenser. Det vil bli plassert midt i leveområdet til fisk, sjøfugl, hval og isbjørn. Miljødirektoratet har påpekt at området har en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl. Videre skriver de i høringsuttalelsen at de anser utredningsplikten som “ikke oppfylt” for Wisting-feltet, og at Equinor “... I liten grad har beskrevet utfordringene knyttet til petroleumsaktivitet så langt nord.” Fiskeridirektoratet har også bemerket at konsekvensene for fiskeri tiår inn i fremtiden er usikre og vanskelig å utrede, ettersom fiskebestander og økosystemer er i kontinuerlig endring. Feltet er et av de mest risikofylte oljefeltene noensinne med hensyn på beredskap, og er også plassert midt i det arktiske matfatet.

Wisting-feltet tar verdifull strøm fra Nord-Norge og bremser det grønne skiftet. Equinor har planer om å elektrifisere plattformen med strøm fra fastlandet vårt ved å bygge en 340 kilometer lang kraftkabel fra Finnmark. Dette er uklokt i forhold til fremtidens strømsituasjon i Nord, som vi vet kommer under press. Prosjektet vil beslaglegge verdifull fornybar energi fra fastlandet i Nord, for å drive et nytt oljefelt flere tiår inn i fremtiden. Dette er energi vi trenger for å utvikle grønn industri, samtidig som vi holder lys i husene. De arbeidsplassene det er snakk om å “skape”, består av viktig og etterspurt realfaglig kompetanse som vi trenger til klimavennlig industri. Wisting-feltet vil kun binde opp den eksisterende kompetansen. Prosjektet vil derfor bli en bremsekloss for det grønne skiftet i Nord.

Wisting-feltet er økonomisk tvilsomt. Kostnadene er estimert til 60-75 milliarder, og lønnsomheten avhenger hovedsakelig av oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor. Staten tar da 90% av den økonomiske risikoen. Det er uansvarlig å tillate prosjekter som er lønnsom for Equinor nesten utelukkende på grunn av midlertidige vedtak gjort i en krisetid. Og, i en tid hvor staten må stramme inn på grunn av press i økonomien, ønsker man her at staten skal bla opp titalls milliarder. Skulle verden faktisk nå klimamålene, vil dette bety en lavere oljepris som gjør at prosjektet blir ulønnsomt. En går altså ut fra at vi ikke når disse målene. Ved å tillate prosjektet satser Norge enda flere kort på det som i fremtiden kan bli et synkende skip. Nå er ikke tiden for å bruke store skattepenger på et potensielt ulønnsomt prosjekt, samtidig som vi binder opp verdifull kompetanse og strøm vi heller burde rette mot det grønne skiftet.

Regjeringen er nødt til å ta miljø- og klimahensyn på alvor, og legge Wisting-feltet på is - der det hører hjemme. Vi kan ikke satse våre skattepenger, strøm og kompetanse på å bygge oss baklengs inn i fremtiden med verdens nordligste oljefelt. Vi kan ikke kaste terning med et av verdens mest sårbare dyreliv ved å tillate en mulig miljøkatastrofe i Arktis!

Det vi trenger, er ikke oljefelt i Arktis, men heller å bygge ut mer fornybar energi og industri. Det er jo det Norge og Equinor bør satse på! Det er dessuten varige arbeidsplasser som står seg over tid. Regjeringen er nødt til å gjøre det ansvarlige for fremtiden, og sette foten ned. Stans Wisting-feltet!