Hvordan kan man snakke om noen forsoning når vindturbinene på Fosen fortsatt står urørt 500 dager etter Fosendommen. På samenes nasjonaldag 6. februar må vi huske på at sterke interesser fortsatt truer samisk reindrift og utmarksbruk.

Mange ulike interesser truer med nedbygging og beslag av arealer hvor det i dag drives miljøvennlig, tradisjonell naturbruk og matproduksjon gjennom samisk reindrift. Veibygging, hyttefelt og industriområder.

Men vindkraftnæringen står i en særegen posisjon: Saken om vindkraftverk på Fosen var første gang berørte samiske parter vant fram i en inngrepssak i Høyesterett gjennom å vise til menneskerettighetene, særlig Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP 27).

I Fosen-saken stilte Høyesterett seg enstemmig bak at de negative konsekvensene av utbygginga frarøvet samene på Fosen muligheten til kulturutøvelse gjennom reindrift, og innebar en krenkelse av deres rettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen.

Som Høyesterett beskriver dommen på sin nettside: Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonen var ugyldig, og skulle aldri blitt gitt.

Det er tydelig at vindkraftutbyggingen i Norge ikke har skjedd på en måte som tar hensyn til reindrifta og samisk utmarksbruk, og den manglende oppfølginga av Fosendommen er en politisk farse, og en rettslig skandale.

I år skal Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal undersøke tidligere tiders fornorskingspolitikk ovenfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, legge frem sine konklusjoner. Kommisjonen sendt et bekymret brev til olje- og energidepartementet, om hvordan departementet vil følge opp Fosendommen.

Mange melder til kommisjonen at de ikke har tro på at det norske rettssystemet kan gi samer noen rettferdighet – og man kan saktens spørre seg, hvordan er forsoning mulig når til og med en rettskraftig høyesterettsdom ikke kan stoppe overtrampene mot samisk kultur på Fosen?

Hvordan kan man snakke om forsoning når vindturbinene fortsatt står og går som om at ingenting har skjedd, nesten 500 dager etter dommen?

Nå blåser vinden i retning økt vindkraftutbygging igjen, fire år etter at forrige regjering satt en midlertidig stopp i alle utbyggingsprosjekter. Kofliktene på bakken mellom samiske rettigheter og vindkraft er de samme, ingen ting er når ting kommer til stykket løst.

I den grad regjeringen sier at noe vesentlig har endret seg siden den storstilte vindkraftutbyggingen tok fart er det at kommunene skal få en større rolle.

Det trenger ikke berolige reindriftsutøverne.

Ved «Rákkocearru vindpark» i Berlevåg har reindriftsutøver Frode Utsi uttalt at rein skremmes allerede 10 km unna vindparken. Han får støtte fra forskning fra Universitetet i Oslo.

Senere denne våren, etter lang utsettelse, starter det sannsynligvis rettssak mellom Øyfjellet Wind i Mosjøen og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Vindkraftverket stenger trekkleier og flyttveier mellom sommer- og vinterområder, områdene kalles uerstattelige. Det står allerede 72 vindturbiner midt i flyttleia.

Begge disse stedene er kommunene positive. Reindriftsutøverne er åpenbart i mindretall i kommunen, blir kanskje ikke tatt hensyn til i andre saker heller og bor gjerne ikke i kommunen. Det siste er kanskje ikke særlig overraskende om man faktisk vet noe om hvordan reindrift fungerer.

I vår skrev NVE i et brev at departementet er i gang med å «utrede kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft for reindrift». Det må nesten være en innrømmelse av at prosessene ikke var gode nok før. Likevel tar staten kampen for vindkraftutbyggerne mot reindrifta, og går inn som partshjelp for Øyfjellet Wind i rettssaken mot reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke. Til tross for at staten tapte så det suste i Fosen-saken.

Det er alvorlig at regjeringen gjør dette uten å ha avklart de rettslige forholdene etter Fosen-dommen. Dommen avviste de «avbøtende tiltakene» som var foreslått. Regjeringen vil likevel fortsette å utrede seg ut av problemet. Men har ikke kommet fram til et program for utredningene sammen med reindrifta.

Å bygge ut først, og så prøve bli enig med reindrifta etterpå, er en arrogant og dårlig løsning. Et mindretall i regjeringens energikommisjon har et forslag om hvordan dette kan ryddes opp i.

De vil stanse praksisen med at det tillates å starte utbygging før en (vindkraft-)konsesjons gyldighet er endelig avgjort. Selv om dette skjer i mange utbyggingssaker, har Fosen-dommen vist at praksisen med å tillate slik utbygging i reindriftsområder ikke er noen god ide.

Rødt støtter dette.

I dag sier Sametingsråd Maja Kristina Jåma (NSR) at vindkraft ikke kan tillates i reindriftsområder. Det har hun veldig gode grunner til å si, med den måten vindkraftselskapene har gått fram. Både utenlandske investorer og offentlig eide kraftselskaper har tatt seg til rette. Ved Raudfjell-Kvitfjell vindkraftpark på Kvaløya i Tromsø kommune krangler vindkraftselskapet med reindrifta, som om selskapet var eksperter på å drive reindrift.

I disse dager diskuteres det nye vindkraftutbygginger flere steder i Nord-Norge som er i konflikt med reindrifta. Elektrifisering av Melkøya med 3 TWh strøm årlig, en tredjedel av Nord- og Midt-Norges kraftoverskudd i dag, vil legge ytterligere press på arealer i nord.

Det går ikke lenger. Rødt vil fortsette å ta kampen mot vindkraftutbygging i reindriftsområder. Fosendommen må følges opp, og regelverket må endres slik at samisk reindrift ikke konstant overkjøres av energiutbygginger.