Sukk, det er tydelig at det er valgår. Det jobbes iherdig for å skape mer eller mindre realistiske skremmebilder av politiske motstandere. Denne gangen er det NSR-leder Runar Myrnes Balto og rådgiver for Sametingsrådet Maja Kristine Jåma som i et leserinnlegg 8. april maler et dystert bilde av det kommende valget.

NSR er kritiske til Bargiidbellodats/AP sametingsgruppes syn på vindkraft, og varsler at vindkraftsaken skal stå i fokus i valgkampen. Vi ønsker debatten velkommen, og har lyst å minne NSR på om at de nylig har kommet etter oss i vindkraftsaken på Sametinget.

Vi trenger bare å gå tilbake til 2019 da Sametinget behandlet saken om NVEs forslag til Nasjonal rammeplan for vindkraft på land for å se konturene. NSR med sitt store flertall bøyde etter for Høyreregjeringens politikk, og vedtok et innspill til rammeplanen hvor de kun ba om fjerning av reindriftsområder i Sørsamisk område og Vest-Finnmark. Vårt forslag om å avvise alle inngrep i samiske områder stemte de ned, og NSR vendte dermed ryggen til alle andre berørte næringer og områder.

Utdrag fra Bargiidbellodats/APs forslag i 2019:

«Sametinget avviser alle inngrep som følge av vindkraftutbygging i samiske områder hvor samiske næringsinteresser eller rettighetshavere blir berørt, og ber om at disse blir tatt ut av NVEs forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft. [..]»

NSR snudde riktignok da saken om Sametingets syn på vindkraft på land ble behandlet i 2020. Da støttet et stort flertall inkludert NSR et likelydende forslag fra Bargiidbellodat/AP. Dermed bør det ikke være noen tvil om hvor vi står i vindkraftsaken, uansett hvordan NSR prøver å fremstille det.

Det er selvfølgelig enkelt for NSR å sitte på sidelinjen og kritisere kommuner og lokalpolitikere så lenge de selv ikke deltar i lokalpolitikken. NSR har fortsatt ikke tatt stilling til om deres lokallag får lov å stille til kommunevalg, og fjerner dermed effektivt muligheten for å ta sin del av samfunnsansvaret.

I lokalpolitikken handler det ofte om å balansere dårlig kommuneøkonomi, befolkningens og næringslivets interesser, rettigheter, plikter og lovverk mot hverandre. Mange kommuner har utfordringer med å få ungdommen til å bli, fraflytting øker, befolkningen blir eldre og overføringene fra staten blir mindre. Saker er sjeldent svart-hvitt og man får det ikke alltid som man vil - men man kan jobbe for sine syn.

Bargiidbellodats/APs styrke er at vi som et sosialdemokratisk parti har medlemmer og folkevalgte fra alle samfunnslag og kulturer. Med omtrent 50 000 medlemmer har vi brede prosesser for å komme til størst mulig enighet i vanskelige saker, og alle som vil, blir hørt. Nettopp fordi vi er representert på Stortinget, fylker og kommuner gjør at vi kan oppnå innflytelse der vedtakene gjøres.

Vi håper selvfølgelig NSR etterhvert tar steget, og stiller til kommune- og fylkesvalg. Et demokrati er avhengig av gode debatter, og vi håper NSR er klar for det samfunnsansvaret, til tross for at NSR-leder Runar Myrnes Balto bare for noen måneder siden på Sametingets talerstol proklamerte at han ikke stoler på kommunene. Det er lett å sitte på gullstol å dele ut svarteper,men hvor langt når vi med å høste forståelse for det samiske i kommunene ved å gjøre det?