Klimagassutslipp fra fossile brensler truer med å gjøre livet vanskelig på planeten vår. Klimaendringene ødelegger natur og miljø hver dag og hver time, også i Norge. Løsningen er å bytte ut fossil energiproduksjon med fornybar energiproduksjon. Alle må bidra hvis vi skal lykkes. De som har de mest ressurser må bidra mest.

Her stiller Norge i en særstilling fordivi er blant de aller rikeste, best utdannede og har fornybart potensiale som langt overstiger eget behov. Denne særstillinga har vi havnet i på grunn av salg av fossile brensler. Knapphet på energi gjør at Norge nå tjener så mye at noen kaller oss krigsprofitører, og EU diskuterer tvangsmidler for å presse ned prisen på norsk gass.

Organisasjoner som Motvind, La Naturen Leve og Rødt er mot vindkraft og mot utbygging av kraftnett. De klarer ikke å løfte blikket og se hva som er i ferd med å skje med planeten. I stedet fokuserer de på at de synes at vindkraft er stygt, ikke regulerbart, vi har strøm nok, det bråker, forurenser, skader fugler, Norge trenger ikke bidra, og mer. Argumentene er tilbakevist og forklart flere ganger. Likevel repeteres de gang på gang, som om de blir fakta av den grunn.

Motvind mener de å ha funnet ut at noen har søkt om for mange vindturbiner på for små arealer. Hva så? Ingen får økt planarealet fordi de har regnet feil. Det lønner seg ikke å plassere turbinene tettere. Installert effekt må tilpasses planarealet og da blir vindparken i så fall mindre. De påstår også at støyen fra turbinene blir uutholdelig på flere kilometers avstand. Det er tull. Når det blåser 8 m/s og mer, vil vindstøyen fra trær, kratt, tuer, steiner, bølger, havdrag, hushjørner mv. overdøve vindstøyen fra turbinene. Verden var ikke lydløs før vi bygget vindkraft.

LNL skiver at vindturbinene står stille 60 – 70% av tiden. Det er som å hevde at en bil står stille all tid den ikke holder toppfart. Videre har de funnet ut at vindkraft vil «koste dyrt». All teknisk og økonomisk ekspertise sier at landbasert vindkraft er billigst, og all praksis viser det samme. LNL går også så langt som å bekymre seg for at fossil energiproduksjon fases ut. De vil øyensynlig heller beholde denne enn å bygge vindkraft.

Rødt har funnet ut at all kraft- og nettutbygging bunner i en konspirasjon mellom kapitalistene og myndighetene har som mål å presse størst mulig profitt ut fra strømkundene, og at alt var mye bedre den gang Bygdnes var ung.

Disse organisasjonene viser liten bekymring for planetens tilstand. Liten bekymring for skadene på natur eller miljø som forårsakes av klimaendringene. Ingen bekymring for at brenning av kull, olje og gass fortsetter å forgifte atmosfæren. Ingen tanker om at fornybar produksjon kan løfte utkantkommuner ut av Robeklista, gi aktivitet, utvikling og bolyst.

At de tekniske, organisatoriske og økonomiske kunnskapene hos Motvind, LNL og Rødt er mangelfulle skal man ikke ta så tungt. Men at den overordnede forståelsen for planetens tilstand, nødvendige tiltak, vårt ansvar og solidaritet synes fraværende, gir god grunn til bekymring.