Kan flere norske sjøfolk i Hurtigruten bli til færre?

Det var i mai i år at regjeringen la frem sitt lovutkast til norske lønns- og arbeidsvilkår, på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Meningen var å sikre norske arbeidsplasser og rettferdig konkurranse i norsk farvann. Intensjonen med forslaget er meget god, men slik forslaget nå ligger kan resultatet for norske sjøfolk i Hurtigruten bli det stikk motsatte.

Regjeringen med statsråd og nordlending Bjørnar Skjæran har gjort et godt stykke arbeid med mye av lovutkastet, men når det gjelder det som omhandler cruise så er dette ikke godt nok. Det som var ment å skulle skape fremtidstro og trygghet, vil i stedet slik det nå ligger skape søvnløse netter og gnagende utrygghet.

Regjeringen foreslår at alle som oppholder seg mindre enn halvparten av seilingstiden i norske farvann, ikke skal være en del av loven. Sannsynligvis er det dermed et forslag som bare vil berøre ekspedisjons virksomheten til Hurtigruten. Dermed er ikke dette et forslag for å skape like konkurransevilkår for alle aktører, men et forslag som kun rammer det selskapet der jeg og mine kollegaer har sin arbeidsplass. Resultatet vil derfor fort være en forverret situasjon for norske sjøfolks konkurransekraft i cruisenæringen i stedet for det motsatte. Det var ikke dette vil sammen søkte å oppnå i vårt arbeid med denne loven.

Dette er det siste regjeringen og SV ønsker seg, og derfor må det nå raskt ta grep.

Regjeringen har i lovforslaget forskjellsbehandlet mellom type skip. Eksempelvis er loven strengere for lasteskip enn for cruiseskip – Hurtigrutens konkurrenter. For lasteskipene er det ingen smutthull i loven, men for de store cruiseskipene gjelder ikke loven om man holder seg mer enn 12 nautiske mil fra land halvparten av tiden, selv om man går opp og ned langs norskekysten nesten hele turen.

Lovforslaget virker kanskje logisk og strengere enn dagens lovverk på papiret, men når man tar med i beregningen at skipene for en periode kan seile 12 nautiske mil – litt over 22 kilometer – fra land, så er det utrolig lett å omgå. Gigantskipene må uansett gå ut dit for å åpne kasinoene sine, eller tømme gråvannstanker.

Gigantskipene kommer ikke til å være langs land lenger enn nødvendig uansett. Og om de ikke må, da kommer de heller ikke til å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår. Hurtigrutens cruisevirksomhet slik den er i dag vil derimot bli omfattet. Dette kan ramme selskapet og mine kollegaer hardt samt forverre konkurransesituasjonen til selskapet dramatisk. Dette lovforslaget bør derfor endres og forbedres.

Det er bare gjennom en lov som i praksis virker slik man i teorien så for seg at man vil sende de rette signalene til ungdom som ønsker seg en fremtid på sjøen. Vi sliter med omdømme og rekruttering til sjømannsyrket. Dette vil skade hele Norge på lengre sikt. Fordi vi er et av svært få land med en komplett maritim klynge. En klynge der sjøfolkene og deres praktiske kompetanse er en sentral og nødvendig forutsetning.

Det er klart at vi må være attraktive for å kunne tiltrekke oss de beste hodene fremover. Regjeringen og mange andre har pekt på at vi trenger mye mer maritim kompetanse for å kunne ta vare på de næringsmulighetene som fremover ligger i havet. Da nytter det ikke om ungdommen er usikre på om de får seg en trygg og god jobb når de er ferdige med utdanningen sin. Derfor vil det være et feilgrep om ikke vi benytter sjansen vi nå har til å sikre at sjøen er en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden.

Saken er derimot ikke avgjort enda. Lovforslaget er nå inne til ny behandling i departementet, før det etter planen skal oversendes Stortinget på vårparten. Siste ord ikke er sagt, og Sosialistisk Venstreparti (SV) bør se mulighetene i denne saken. Både Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø fra vår landsdel har god kjennskap til saken gjennom mange års godt arbeide med denne saken. Jeg håper og tror at han får med seg resten av partiet på å stramme inn loven, slik at intensjonen i den blir ivaretatt.

Alt vi ber om er jo at loven skal bli like god for oss som for sjøfolk i andre segmenter, og ikke minst gi oss sjøfolk like god sikkerhet som alle de som jobber på land. Det kan bli færre norske sjøfolk i cruiseindustrien langs norskekysten. SV kan være med å sørge for at det motsatte blir resultatet.