Fortsatt langtidsplasseres unge voksne på sykehjem mot sin vilje.

I 2021 var det bosatt 91 personer i alderen 18-49 år på sykehjem. Det var en økning på 15 fra året før, hvor antallet var 76. Av de 91 i 2021 var det 28 med flytteønsker. 2022-tallene kommer i juni i år.

Cirka 25 år etter at Stortingets sosialkomite henstilte til daværende regjering om å fremme forslag til tiltak for å stoppe plassering av unge voksne på sykehjem mot sin vilje (Innst. S. nr. 114 (1997-1998)), har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendt på høring et lovforslag om dette. Forslaget fra HOD har bakgrunn i et anmodningsvedtak i Stortinget fra 16. februar 2021.

Høringsnotatet avdekker en rekke interessante funn:

  • Kommunene har fortsatt praksisen med å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje til tross for at de har fått kommunisert Stortingets klare vilje om at slikt ikke skal skje
  • Antallet barn og unge voksne økte i 2021, hvorav det var en kraftig økning i gruppen 18-49 år
  • Definisjonen av at ung i sykehjemsammenheng er 50 år, beskrives i høringsnotatet som nærmest tilfeldig

Lovverket som skal på plass må sikre at det ikke er mulig med unntak som blir smutthull for kommunene til å videreføre dagens praksis. Videre må det når loven er på plass, komme ordninger for bedre veiledning til kommunene, kontrollmekanismer og mer ressurser for faktisk å kunne tilby de som er i målgruppen andre boformer enn sykehjem.

I tillegg må det vurderes om ung i sykehjemsammenheng bør endres til 60 år eller yrkesaktiv alder, da en 51-åring bare ut ifra alder har like lite å gjøre på et sykehjem som en 49-åring.

Vi oppfordrer alle relevante brukerorganisasjoner og andre – også kommunene – om å delta i høringen, som har frist 20. mars.