Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil støtte alle ikke-voldelige aksjoner mot gruvedriften til Nussir

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund/Hammerfest kommune. Et flertall i kommunestyret har vedtatt en samarbeidsavtale med gruveselskapet, og til dette flertallet hører kommunestyregruppa til Rødt. De sier de til slutt valgte å stemme for Nussir sine planer fordi de mente de hadde bidratt til å trekke planen i riktig retning. Etter vår mening kan dette likevel ikke forsvares fordi avtalen er en legitimering av gruvedrifta. Dersom man egentlig er mot gruveplanen, men likevel stemmer for avtalen, erklærer man kampen for tapt.

Denne gruveplanen er en naturvandalisme, som ødelegger grunnlaget for livet i sjøen, det vil si for fisken, og for beitegrunnlaget på land. Blant dem som har protestert er Sametinget, lokale fiskere, reineiere og naturvernere, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det har vært store demonstrasjoner støttet av både samebevegelsen og miljøbevegelsen, og flere tusen har varsla de vi legge seg i lenker dersom utbygginga kommer igang. Vi husker at den tidligere AP-ledelsen i Sametinget inngikk samarbeidsavtale med Nussir, men Sametinget trakk seinere avtalen tilbake og har gått mot gruveplanen med overveldende flertall.

Samepolitisk utvalg i Rødt har sterke motforestillinger til at den norske stat, sammen med kommuner og fylker, fortsatt tillater store inngrep som gruvedrift, hyttebyer og vindkraft i sårbar natur, og i reinbeite- og fiskeområder. Regjeringen hevder at dette vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Vi er uenig i dette. Derimot vil slike inngrep redusere det tradisjonelle næringsgrunnlaget, som bygger på en natur som er i stand til å reprodusere seg selv.

Gruvedrift i områder hvor samiske interesser er store, reiser viktige spørsmål rundt menneskerettighetene. Regjeringen har plikt til å vurdere om planene for gruvedrift opp mot plikten staten har til å sikre at samisk kulturutøvelse inklusive næringsdrift kan fortsette i området, jf. Grunnloven § 108 samt Norges folkerettslige forpliktelser, gjennom FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 og ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.

Begge disse konvensjonene er bakt inn i norsk rett, førstnevnte med forrang, i Menneskerettsloven, og sistnevnte i Finnmarksloven. Det betydde ikke at penger og andre interesser skulle vurderes opp mot denne forpliktelsen. Staten gjør med sine vedtak her et alvorlig folkerettslig overgrep mot eget urfolk. Likevel velsigner både fylkesråd og lokalt kommunestyre gruveplanen. Vi vil beklage at Rødt Hammerfest har bidratt til dette.

Samepolitisk utvalg i Rødt vil delta i motstanden mot disse overgrepene mot samisk kultur og levemåte. Derfor ser vi ikke andre muligheter enn å støtte sivil ulydighet for å stoppe overgrepene, om nødvendig. Vi vil støtte alle ikke-voldelige aksjoner som forsøker å stoppe gruvedriften.

Kommentarer til denne saken