Sykepleierforbundet i Troms og Finnmark setter pris på at flertallet i formannskapet i Tromsø kommune kjenner på ansvaret sitt for å ikke overbelaste helsevesenet i byen og i regionen.

Jan Blomseth valgte – som eneste politiker – å stemme imot smitteverntiltakene, uten å forstå at dette ville fått helsevesenet til å ligget med brukket rygg av belastningen.

Å åpne opp samfunnet på dette tidspunkt, slik som Blomseth beskriver i «iTromsø» – før alle har fått vaksiner– ville ført til en ukontrollert smittespredning.

Selv om vi ikke vet de økonomiske konsekvensen av denne pandemien, så vet vi allerede nå en del om de menneskelige konsekvensene. Mange av de personene som har fått covid-19 sliter med ettervirkninger i lang tid. De bruker lang tid på å komme seg tilbake i arbeid igjen. Hvis Tromsø og regionen omkring får en økt smittespredning, vil det føre til flere syke og flere innleggelser på sykehuset.

UNN har i dag store utfordringer med intensivkapasiteten sin, og de sykepleierne som jobber der er allerede underbemannet. De har i tillegg, på grunn av liten tilgang til vikarer fra andre land, karantenetiltak og smittevernstiltak, måttet ta en stor del av arbeidsbelastningen selv av overtid og ekstravakter i lang tid.

Det er bare et par uker siden at medisinsk intensiv manglet 43 vakter pga tredagers karantenen på utenlandske vikarer. I tillegg kommer alle de andre ledige vaktene. Da er det lite forståelig at Blomseth mener at det er greit å øke smittetrykket.

Vi har intensivsykepleiere som uten innlagte COVID 19-pasienter sliter med dagens arbeidsbelastning. Økt smitte betyr at COVID-pasienter vil ta mesteparten av intensivkapasiteten. Da øker ventelistene og pasientsikkerheten svekkes.

Hva skjer om du kommer ut for en alvorlig ulykke? Det er ikke sikkert du har en intensivsykepleier der til å ivareta deg. Ahus har måttet flytte pasienter til Oslo, og der er tross alt avstanden kort. Det å flytte på syke pasienter med våre avstander vil være ekstremt ressurskrevende og belastende for pasienten. Det er heller ikke greit å måtte ligge på «feil» avdeling.

Vi har i dag en høy overlevelse på COVID 19-pasienter i Norge. Det skyldes blant annet høykompetente intensivsykepleiere. Om pasienter må ligge på andre avdelinger uten denne kompetansen, vil det gå ut over behandlingsresultatene.

Førstelinjetjenesten jobber på spreng med testing og smittesporing. Her brukes allerede de som skulle vært i beredskap. Hvis smitten øker vil vi få helsepersonell som ikke makter å være til stede på jobb lenger. Å opprettholde en testkapasitet er nødvendig for å holde kontroll. Jo flere som tester seg, jo lettere er det å ta riktige beslutninger om smitteverntiltak.

Vi har også sykepleiere som har vært så mye brukt i smittesporingsarbeidet, at de ikke har timer og kapasitet igjen til å være med i det de egentlig skulle ha gjort, blant annet å vaksinere.

Det er heller ingen god løsning å isolere folk i risikogrupper for å unngå smitte, slik som Blomseth foreslår. Eller retter sagt, så sier han at de må beskyttes, men hvordan gjøres det uten å være helt isolert fra alle andre? Dette vil etter mitt syn føre til mer belastning på den mentale helsen og føre til økt hjelpebehov fra psykiatritjenesten! Vi har ikke veldig mange sykepleiere der heller.

Så ja, vi må slukke «småbrannene»! Alle som har sett ild i tørt gress, vet hvor fort det sprer seg.

Vi har ikke et ubegrenset antall sykepleiere, og de vi har må få lov å hvile av og til. Vi er alle sliten og lei. Å overbelaste helsetjenesten er en alvorlig risiko for oss alle sammen. Så for deg selv og oss sykepleiere – hold avstand, vask hendene og vær hjemme, litt til.