Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i Troms, Cecilie Myrseth spør om jeg har tenkt til å stå igjen på perrongen når toget går. Svaret på det er ganske enkelt nei. Jeg kjenner få som møter opp på perrongen uten å bli med på toget. Men jeg bruker alltid å sjekke om tidstabellen til toget er troverdig før jeg møter opp på stasjonen.

Når det gjelder Arbeiderpartiets siste utspill om Nord-Norgebanen har jeg dessverre mine tvil til den troverdigheten.

For å svare på Myrseths utfordring først: Jeg mener vi trenger mer jernbane for å stimulere til næringsutvikling og befolkningsvekst. Det har også Troms og Finnmark Høyre slått fast på sitt årsmøte. Likevel vil jeg ikke være med på et politisk narrespill, hvor politikerne våre misleder folk til å tro at Nord-Norgebanen står klar til å bygges. Det Arbeiderpartiet i Troms forsøker med sine utspill de siste dagene er ingenting annet enn et forsøk på å lure velgerne.

Jeg skal være helt ærlig på en ting. Jeg mener det vil være raskere og mer realistisk å gå inn for å bygge en Tromsbane mellom Tromsø og Narvik, fremfor en Nord-Norgebane fra Fauske via Narvik til Tromsø. Det er fordi det må være næringslivets behov som er hovedargumentet når vi diskuterer mer jernbane i nord. Vi må få varene ut fra landsdelen, spesielt for den voksende sjømatnæringa. Det skaper arbeidsplasser og verdier i landsdelen vår. Allerede i dag går 60 prosent av godset til landsdelen gjennom Sverige på skinner.

Arbeiderpartiet spriker i alle retninger når det gjelder Nord-Norgebanen. Myrseth gir uttrykk for at hun ikke tar noen forbehold når det gjelder bygging av Nord-Norgebanen. Samtidig sier hun i sitt debattinnlegg om vedtaket i Stortinget på tirsdag at det var «symbolsk riktig å få vedtaket i forbindelse med behandlingen av Nordområdemeldingen». Det var altså et symbolvedtak, ikke et vedtak om bygging av Nord-Norgebanen. Hvor forpliktende er egentlig det?

Jonas Gahr Støre snakker om Arbeiderpartiets «intensjon» om å bygge Nord-Norgebanen. Det er fint med intensjoner, men intensjoner bygger ingen ny jernbane. Derfor blir det interessant å følge Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i juni. Da kommer den virkelige testen for hva Arbeiderpartiet mener med sitt vedtak om Nord-Norgebanen. NTP er det viktigste dokumentet for hvordan vi skal utvikle infrastruktur i Norge de neste 12 årene.

Det store spørsmålet blir om Arbeiderpartiet kommer til å sette av midler til Nord-Norgebanen i sitt alternative forslag til NTP. Om de ikke gjør det, er det et tydelig svar om at man ikke forventer noen bygging av jernbane i nord de neste 12 årene. Det Arbeiderpartiet foreslo i Stortinget på tirsdag og har vedtatt i sitt stortingsvalgprogram er ikke et ja til å realisere Nord-Norgebanen. Det er et ja til å utrede Nord-Norgebanen. Det er regjeringen allerede godt i gang med gjennom Konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge. Denne skal utrede alle fremtidige transportløsninger i nord, også jernbane. En slik utredning er viktig fordi den ser infrastruktur i sammenheng med hverandre, ikke prosjektene hver for seg.

Om vi skal lykkes med å ta ut potensialet i den landsdelen vi bor i er bedre samferdselsløsninger en nødvendighet. Vi må bygge ut E6 som hovedferdselsåre i nord, men vi trenger også bedre fylkesveier, fiskerihavner og lufthavner for å transportere varer, tjenester og personer inn og ut av landsdelen på en god og effektiv måte. Denne konseptvalgutredningen er planlagt å være ferdig i 2023. Når Arbeiderpartiet nå foreslår enda en ny utredning, i tillegg til den regjeringen allerede er i gang med, er min frykt derfor at dette bare vil ta lengre tid.

Jeg skal likevel gi Myrseth rett i en ting i hennes debattinnlegg. Vi må samarbeide mer i Nord-Norge om saker som er viktig for landsdelen vår. Det har vi, og er vi alt for dårlig på. Dessverre blir det ofte for mye politisk spill. De som til slutt taper på det er oss som bor og lever i landsdelen. Det er også grunnen til at jeg er kritisk når det settes i gang et voldsomt politisk spill rundt Nord-Norgebanen bare fem måneder før valget. Vi trenger mer jernbane i nord, men vi trenger ikke mer politisk spill om det. Det skader mer enn det hjelper oss.