Kjønnsbarometeret i norsk idrett er dessverre begredelig lesning. Norsk idrett ledes med 80-20 fordeling mellom menn og kvinner. Dette må vi endre på.

  • I 2019 hadde bare 8 av 55 særforbund en kvinne som president. Antall kvinnelige generalsekretærer er 17 våre 55 særforbund.
  • Av 11 idrettskretsledere er det én som er kvinne. 4 av 11 organisasjonssjefer i idrettskretsene er kvinner.
  • Det er ansatt 55 sportssjefer i norsk idrett. Kvinnene utgjør bare 15 %. Fem særforbund har både kvinne og mann i stilling som sportssjef. Følgelig er det bare tre særforbund som kun har kvinnelig sportssjef.

I Troms og Finnmark idrettskrets er 40% av medlemmene i idretten kvinner. Kvinneandelen blant ledere for idrettslag er 27% og kun 13 av idrettskretsenes 40 idrettsråd ledes av en kvinne. Andelen kvinnelige ledere bør økes for å gjenspeile medlemsmassen.

1990 vedtok NIF paragraf 2-4 som regulerer kjønnsfordeling og det er rimelig å anta at andelen kvinnelige styremedlemmer i særforbund hadde vært atskillig lavere uten denne paragrafen, når man ser på de øvrige tallene.

Undersøkelser fra næringslivet viser at når antallet kvinnelige styremedlemmer øker, øker sjansen for å få en kvinnelig toppsjef/styreleder fordi det blir flere mulige kandidater, siden disse ofte rekrutteres fra styremedlemmer. Dette synes ikke å gjelde for idretten, og indikerer at å oppnå en bedre kjønnsbalanse i presidentskap i særforbund synes å være spesielt vanskelig.

Valgkomiteene som har stor betydning, ledes ofte av menn. Sannsynligheten for at valgkomiteen har en kvinnelig leder øker med andelen kvinner i styrene. Blant de som har en kvinnelig leder av valgkomiteen er det hele 47 % som har 50 % eller flere kvinner i styret.

Hva fokuserer idrettskretsen på

Troms og Finnmark idrettskrets er en av 4 kretser som har kvinnelig organisasjonssjef, noe vi er stolte av, og følger videre normen om mannlig styreleder og kvinnelig nestleder. Kvinnenettverk er et viktig verktøy for å nå de mål som Norges idrettsforbund har satt seg om en større kvinneandel i idretten. Kvinnenettverket i idrettskretsen rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner til å søke lederposisjoner. Det er også en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Ved å tilrettelegge for et kvinnenettverk i Troms og Finnmark idrettskrets, danner vi en plattform hvor kvinner kan la seg inspirere, utveksle erfaringer, ivareta og utvikle ny kompetanse og generelt etablere nye relasjoner seg imellom.

Målet er å nå ut til kvinner fra ulike nivåer i idretten som kan møtes for å kunne dele sine erfaringer og strategier. Vi ønsker også å kunne gi kvinner nødvendige verktøy som gir trygghet og selvtillit til å tre inn i lederroller i idretten på både på klubbplan, i egen region og nasjonalt. La dette utviklingsarbeidet spisses enda mer ut til særforbund og klubber. Det bør utvikles tiltak for særforbund, kretser og klubber om skal rapporteres inn på linje med øvrige tiltak. Det er også for få minoritetskvinner i norsk idrett. Barne- og ungdomsidretten er i stor grad drevet av foresatte, og kanskje den største verdien i norsk idrett. Vi må i fellesskap nå flere foresatte med innvandrerbakgrunn. Vi må både ønske, ville og tørre spørre. På samme tid må vi finne ordninger som ivaretar utfordringer i forhold til kultur, språk og tradisjoner. Vi må gi kvinnene de gode grunnene til å være med. Dette er ikke bare den frivillige idrettens ansvar. Dette er en oppgave idretten ofte trenger hjelp til. Dette er en målrettet sosial investering som må gjøres om vi skal klare å engasjere og aktivere flere minoritetskvinner.

Vi vil løfte arbeidet med å utbedre kjønnsbalansen enda høyere i idrettskretsens strategi, og utarbeide tiltak som kan iverksettes. Vi ønsker å være den kretsen som når de nasjonale målene først!

  • Vi trenger mer innsikt i årsakene til hvorfor kvinneandelen er så lav og oppfordrer Norges idrettsforbund til økt forskning på området. Først da kan vi sette inn mer treffsikre tiltak.
  • Vi oppfordrer idrettsrådene til å ha søkelys på økt kvinneandel i idretten i sitt daglige arbeid med idrettslagene.
  • Vi oppfordrer idrettslagene til å ha det som en del av agendaen sin hele året rundt.

Vi oppfordrer deg som er kvinne til å si JA neste gang du blir spurt!