Senterpartiet har alltid hatt fokus på kjønnsbalanse og har dette vedtektsfestet og nedfelt i våre retningslinjer.

Ser man på utviklingen så har vi i Norge mye å være stolte over - også i forhold til likestilling mellom kvinner og menn.

Men å ha målsettinger og vedtak holder ikke – Senterkvinnene i Finnmark mener at vi alle må være vårt ansvar bevist og sette politikken ut i praktisk handling for å oppnå våre mål.

Det er mange politiske saker å jobbe med fremover, som en start på dette vil Senterkvinnene i Finnmark sette fokus på kvinner i lokal og regionalpolitikken og vi mener at man bør legge bedre til rette for at kvinner også skal kunne delta aktivt, derfor vil vi fremover jobbe for følgende ute i kommunene våre:

  • Offentlig møtevirksomhet bør være på dagtid.

Det er for mange belastende å være på jobb hele dagen, for så gå på lange møter på ettermiddag og kveldstid. Mange kvinner har omsorgsoppgaver som de ønsker å følge opp, det være seg barn, barnebarn eller foreldre og familiemedlemmer med omsorgsbehov. Erfaringer viser at møter som holdes på dagtid gir bedre forhold for spesielt kvinner, men også menn som har omsorgsoppgaver.

  • Gode ordninger for barnepass og omsorgsoppgaver.

Økonomiske støtteordninger for barnepass eller for andre omsorgsoppgaver er viktige spesielt for kvinner.

  • Tverrpolitiske kvinnenettverk i kommunene.

Møteplasser for kvinner både med og uten erfaring kan gi økt selvtillit og økt engasjement samt gi kvinner en arena for å løfte inn saker og rammevilkår som kan gi grunnlag for å få flere kvinner inn i politikken.

  • Tilrettelegging for at turnus arbeidere også kan delta i politikken.

Kvinner som jobber i helsesektoren trenger frikjøp fra nattevakt/ettermiddagsvakt for å kunne gå på offentlige møter, mange kommuner har ikke ivaretatt dette og dette oppleves som et hinder.

  • Kjønnsbalanse i styrer og utvalg må ivaretas.

I Senterkvinnene er vi opptatte av at posisjoner tildeles på bakgrunn av kompetanse og egnethet. Det at man setter kjønnsbalanse i fokus handler ikke om at noen skal bekle et verv som de ikke er kompetente til. Kvinner og menn utfyller hverandre og er viktige for balanse og for å gi bredde i både tilnærming og utøvelse av politikk. Derfor er det viktig å sette kjønnsbalansen inn som en naturlig del av ethvert styre –og utvalgssammensetning.

Utfordringene i Finnmark er å få en god og jevn demografisk utvikling hvor kvinner og menn innenfor alle områder finner sine steder for å leve og skape seg gode liv.

Vi vet alle at kvinnestatistikken er nedadgående – vi trenger adskillig flere og vi trenger å ta vare på de kvinner som allerede bor i fylket vårt og vi trenger at det fødes flere barn.

Attraktive samfunn skapes av mangfold, derfor vil Senterkvinnene gjennom aktiv politikk og tilrettelegging fremme tiltak som legger til rette for dette hvor kvinnenes perspektiv settes i fokus.

Senterkvinnene i Finnmark oppfordrer alle politiske parti til å ha kvinnefokus når kommune og fylkestingslister skal fylles. Det kan være med på å få en god politikk og viktige politiske saker som fremmer vekst og positiv utvikling.