Fylkesrådet i Troms og Finnmark er opptatt av at hele landet skal ha gode kommunikasjons- og transportmuligheter. Gode veier, havner, jernbane og lufthavner bidrar til å binde landet sammen. Det gjør det mulig for folk å bo og jobbe over hele Norge. Uansett hvor viktig veiene, havnene og flyplassene i Nord-Norge er for folk og næringsliv, så vil de svært sjelden vinne konkurransen med de mer befolkningstunge delene av landet hvis samfunnsøkonomien skal trumfe andre hensyn.

Mangelen på prioriterte veiprosjekter fra statlige myndigheter gir store negative konsekvenser for utvikling av lokalsamfunnene. Det er nødvendig med en storsatsning i Troms og Finnmark i tråd med Regjeringens varslede nordområdesatsing. Vi som bor lengst nord må være en like viktig del av landet med en oppegående kommunikasjon.

I Nord-Norge har vi ikke en helårlig sikker vegforbindelse. Flere ganger i året er hovedinnfartsåra til Troms og Finnmark stengt grunnet skred eller skredfare, og Norge blir delt i to. Dette er ikke til å leve med for innbyggere og næringsliv.

Fylkesrådet mener dette bør være et nasjonalt anliggende å rette opp i. Vi forlanger at utfordringen blir tatt på høyeste alvor i samferdselsdepartementet. Punkt nr. 1 i satsningene på kommunikasjon må være at vi klarer å holde landet åpent. E6 er hovedpulsåren gjennom Norge. I Troms og Finnmark må vi fortsette å kjempe for å få en sikker veg gjennom fylket, der andre kan diskutere 4-felts motorvei.

Kvænangsfjellet er stengt i lange perioder, og er den største flaskehalsen for å sikre vekst og utvikling i Troms og Finnmark. Høyreregjeringenes hjertebarn Nye veier har gått bort fra Statens vegvesen sitt planforslag for å redusere kostnader. Resultatet er et tunnelinnslag inn i et skredløp, dårligere vei, smalere veibane og manglende sikkerhet for Rakkenesura på østsiden av fjellet.

Det må gis høyeste prioritet å gjennomføre nødvendige sikringstiltak på alle raspunkt på E6. Her i nord har vi bare en vei uten omkjøringsmulighter.

I tillegg har fylkesveiene et stort vedlikeholdsetterslep, beregnet til vel 10 milliarder kroner for Troms og Finnmark fylke. Det igangsettes nå et særskilt løft for en betydelig opprusting av fylkesveiene i regi av fylkeskommunen. Vi forventer at staten ser med et skarpt blikk på de fylkene som har størst etterslep, da etterslepet er et resultat av manglende statlig vedlikehold før veiene ble overført fylkene. Det rødgrønne fylkesrådet i Troms og Finnmark har lansert en satsing på 2 milliarder over de neste fire år, nettopp for å få en vegstandard på et akseptabelt nivå.