Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en NTP for verdiskaping, bosetting, forsyningssikkerhet og suverenitetshevdelse i nord

Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til regjeringens fremleggelse av Nasjonal Transportplan.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

AP, SP og SV i Troms og Finnmark fylkesting har vært tydelig på at Nasjonal transportplan 2022-33 (NTP) må sees i direkte sammenheng med den helhetlige samfunnsutviklerrollen for nasjonen og regionenes utvikling i Troms og Finnmark. Våre byer, distrikt og lokalsamfunn er alle avgjørende for å skape verdier og sikre bosetting, forsyningssikkerhet og suverenitetshevdelse i nord.

For perioden 2022-2033 bør NTP gjøres til et viktig verktøy for å ivareta de overordnede samfunnsmålene. NTPen må også ses i sammenheng med håndtering av de store demografiutfordringene landsdelen har. Vi vil fremheve at god infrastruktur i landsdelen vil være med å skape bolyst og attraktivitet både i by og distrikt. Den neste NTP-perioden må brukes strategisk for å sikre at det blir enklere og mer klimavennlig å frakte både folk og varer internt i landsdelen og over grensene. NTP-en må også følge nordområdemeldingens klare anbefaling om å prioritere og måle infrastrukturinvesteringer i vår landsdel, basert på andre faktorer enn ren samfunnsøkonomisk nytte.

Transportinfrastrukturen må henge sammen og sikre en effektiv samfunnssikkerhet og logistikkflyt. Vi vil henstille til Stortinget gjennom sin prosess å sikre et betydelig løft for NTP denne perioden. Det er avgjørende at vi nå forstår helheten i transportsystemet, uavhengig av eierskap. Fylkeskommunen vil ha sikre samferdselsmidler for å tilrettelegge og sikre forutsigbarhet slik at til å sikre god produksjon med mulighet for vekst og eksport av varer og verdier av nasjonal og internasjonal betydning. Målet er en bærekraftig «Kyst til marked»- strategi for å øke kvaliteten på infrastruktur og transportløsninger for eksporten av spesielt fisk.

AP, SP og SV i Troms og Finnmark registrerer at regjeringen har anbefalt for stortinget å bevilge 6 mrd den første seksårsperioden for å ivareta etterslepet på fylkesveger. Det er kritisk lite penger. Vi vil minne om at etterslepet BARE på veger i vårt fylke er beregnet til å være rundt 10 mrd. Det innebærer at denne NTP-rammen må økes betydelig for å kunne redusere etterslepet og sikre fylkesvegstrekninger som har stor eksportverdi.

Fylkestinget i Troms og Finnmark har i innspill til NTP 2022-33 for perioden 2022-27 vært tydelig på ambisjoner og rangerte prioriteringer. Dessverre ser vi nå at mange av våre investeringer er tilgodesett med oppstart og avslutning langt ut i NTP-perioden, samt omtales som overført til «Nye veier», uten forpliktende oppstartsår. Vi ber på det sterkeste Stortinget om å ivareta ambisjonene om en tidlig oppstart og gjennomføring av prosjektene i handlingsprogram for perioden 2022-27.

AP, SP og SV i Troms og Finnmark fylkesting registrerer at den store satsingen med bygging av Nord-Norgebanen ikke nevnes utover en henvisning til den tidligere omtalte KVU-en. Dette kan vi ikke akseptere. Storting og regjering må være tydelig i sine mål om å bygge Nord-Norgebanen, og NTP-en for den neste 12 års-perioden må inkludere en slik prinsippbeslutning.

Foreløpig gjennomgang viser noen av de konkrete utfordringer i vår region:

  • Nasjonal ramme til tilskudd til oppfylling av tunnelsikkerhetsforskriften, og styrking av tilskuddsordningen til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak på fylkesveiene må økes. Ikke akseptabelt med kun 4,7 MDR i 2022-27 med dobling til 10,7 i 2027-2033. Rammen må økes til minimum 9 MDR i 1 periode.
  • Nasjonal ramme til oppfylling av tunnelsikkerhetsforskriften, og styrking av tilskuddsordningen til vedlikehold, utbedring og fornyingstiltak på fylkesveiene må fra økes til minst 9 MDR i 2022-27
  • Nordkjosbotn-Hatteng og Olderdalen- Langnes skal tas av nye veger, men vegbyggingen er ikke tidfestet i NTP perioden
  • E6 Vinteråpen Sennaland må innarbeides i NTP for 2022-27. Prioritert prosjekt i SVV og viktig for vinteregularitet på E6
  • Farledsmolo i Vardø til 200 mil. Kr gjennomføres i sin helhet i perioden 2022-27.
  • Oppstart av E8 flyplasstunellen som inngår i Byvekstavtalen Tenk tromsø må forseres. Hele prosjektet må gjennomføres i 2022-27.

Vi forventer at stortinget følger opp sine ambisjoner for å styrke nasjonens infrastruktur i den endelige beslutningen av NTP 2022-2033 i Stortingsmeldingen som behandles i Juni 2021.

Kommentarer til denne saken