I en kommentar kommer Skjalg Fjellheim med direkte feilaktig beskrivelse av Regjeringens politikk for alliert mottak. Vi har påpekt at gjeldende langtidsplan har lagt til grunn for stor risiko på dette området. Denne regjeringen gjør det motsatte av den forrige regjeringen, og styrker den nasjonale evnen til alliert mottak.

I 2022 bevilget regjeringen 350 millioner kroner til å styrke evnen til alliert mottak, spesielt i nord. Regjeringen satte av midler til nødvendig vedlikehold på Bardufoss flystasjon. Her bygger vi blant annet en lagerhall for å dekke behovet for tilfredsstillende lagring av militært utstyr og materiell for allierte flyavdelinger. Vi bygger også en hangar for midlertidig garasjering av allierte fly og helikopter og vi investerer ytterligere i et skyte- og øvingsfelt for å understøtte utvikling av og tilrettelegging for alliert trening og øving i forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt i Indre Troms.

Det stemmer heller ikke at alt på Bodø skal bort. Det skal fortsatt bevares flere shelter for beskyttelse av kampfly og vi skal fortsatt ha kapasitet til å ta imot store transportfly i Bodø. Regjeringen mener likevel det ikke vil være tilstrekkelig med det som blir igjen i Bodø, samt det vi har av kapasitet på Bardufoss og Evenes, for å dekke allierte behov i nord. Derfor tar vi grep på Andøya.

Andøya lufthavn er viktig for forsvaret av Norge. Denne regjeringen vil arbeide videre med å styrke den nasjonale evnen til mottak av allierte styrker ut over det gjeldende langtidsplan legger opp til. Derfor er vi opptatt av å sikre videre militær tilstedeværelse på Andøya. Regjeringen vil også sørge for at infrastruktur på Andøya videreføres også etter at de maritime patruljeflyene flytter sitt virke til Evenes. Dette innebærer blant annet at nødvendig vakthold og vedlikehold videreføres.

Vi jobber nå i Forsvarsdepartementet med å utrede videre ambisjonsnivå for Andøya lufthavn og dette arbeidet er godt i gang. I en overgangsfase legges det opp til å sikre Forsvarets tilstedeværelse på Andøya ved at Avinor kjøper inn nødvendige tjenester fra Forsvaret, som viderefører kapasitet fram til Avinor får etablert sitt eget driftskonsept og Forsvaret får avklart endelig ambisjonsnivå.

Regjeringen har vært tydelig på at det er nødvendig å styrke den nasjonale evnen til mottak av allierte styrker ut over det gjeldende langtidsplan legger opp til. Dette har vi allerede startet med å ta tak i, og det er en av de viktigste prioriteringene for denne regjeringen. Det burde også Fjellheim ha fått med seg.