I dag sløser vi med fastlegene. Nesten 116.000 pasienter mangler fastlege, viser en rapport fra Helsedirektoratet om fastlegeordningen.

Alle har rett på fastlege i Norge, mens 43.325 sykehjemsbeboere har to leger. Det fører til en urettferdig og urimelig fordeling av ressursene. Dette er en del av problemet til fastlegeordningen. Tiden er moden for en debatt om bruk av legene og felles ressurser.

Sløsing av ressurser

“Fjern sykehjemsbeboere fra fastlegelistene, og frigjør 43 325 “ledige” fastleger”

Sykehjemsbeboerne får oppfølging av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Mens 116 000 står uten fastlege for behandling og oppfølging. Det står altså 43 325 “ledige” plasser i sykehjemmene. Disse ressursene må flyttes fra fastlegeordningen til sykehjemmene.

Fastlegene får fast betalt for antall pasienter de har på listene, fra kommunen og folketrygden. Dersom sykehjemslegene overtar pasientene fra fastlegene, vil det bli mer penger til sykehjemsleger. Dette vil være med på å fordele ressursene likt og gi bedre økonomi til sykehjemmene.

Overflødige fastleger

Gjennom jobben min som sykepleier ved et sykehjem ser jeg denne problemstillingen hver dag. Problemet med ordningen er at beboere på sykehjem har to leger å forholde seg til. En fastlege som alle andre i Norge samt en sykehjemslege. Dersom disse to legene ikke har god nok kommunikasjon mellom seg. Kan det føre til misforståelser for hvem som har det medisinske ansvaret? Fastleger er overflødig i mitt arbeid på sykehjemmet. Helsepersonell forholder seg ikke til dem. Ved opphold på sykehjem har brukerne krav på å beholde fastlegen sin. Likevel må brukerne forholde seg til sykehjemslegen. Dette er en del av problemet i fastlegeordningen.

I dag er det slik at brukerne ofte må på sykehuset. Da er det fastlegene som får tilsendt epikrisen. Det tror jeg kan fører til misforståelser om hvem som har det medisinske ansvaret. Sykehjemslegene rekvirere blodprøver, undersøkelser og epikriser, men det er fastlegene som får de. Da må sykehjemslegene etterspørre om resultatene som fører til merarbeid og potensielle feilkilder. dersom fastlegene frigjøres fra sykehjemsbeboernes, vil det da bli 43.325 andre som kan få fastlege.