Ivaretakelsen av våre veteraner har vært et svært viktig anliggende både for meg og for mange av mine forgjengere. Det er ingen tvil om at vi i tidligere år ikke hadde det nødvendige fokuset på dette. Resultatet var at mange veteraner ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. De siste tiårene har det heldigvis skjedd mye.

Personell som er påført skader i internasjonale operasjoner har i dag rettigheter etter en rekke ulike regelverk. Ved siden av alminnelige trygdeytelser og yrkesskadeforsikring, har veteranene krav etter ulike særordninger som går under fellesbetegnelsen «Intopserstatning». De som har fått fysiske eller psykiske skader i tjeneste fra og med 1. januar 2010, har krav på erstatning etter forsvarsloven § 55. Det er Statens Pensjonskasse som behandler sakene. Vedtak om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55 kan påklages til klagenemnd for kompensasjon og billighetserstatning. Det er også en særskilt kompensasjonsordning for militært tilsatte som er blitt påført en psykisk belastningsskade mellom 1978 og 2009, og som på grunn av dette har blitt ervervsmessig uføre. Også her kan man klage til klagenemda hvis man ikke skulle få medhold av Statens pensjonskasse i første runde. Så langt er det utbetalt ca. 1,6 milliarder kroner til kompensasjon for veteraner med psykiske skader. Det viser at det har vært et stort behov for ordningene.

Så er selvfølgelig det viktigste i denne saken å forebygge psykiske skader. Også her har det skjedd mye. Det er en helt annen ramme rundt utenlandsoppdrag i dag enn tidligere. Forberedelsene er bedre, seleksjonen er grundigere, og oppfølgingen både underveis og etterpå har blitt mye bedre. Dette forhindrer likevel ikke at noen får psykiske skader. Krigens grusomheter setter spor. Vi skylder derfor hver og en av de som går ut i tjeneste for nasjonen at vi behandler dem skikkelig når de kommer hjem. Vi har heldigvis blitt mye bedre på dette, men jeg kan love at arbeidet skal fortsette med full kraft slik at det blir stadig færre av våre veteraner som føler at de ikke blir hørt.