Flere har meldt en stor bekymring rundt endring i beregningsgrunnlaget for skatt av havbrukstillatelser ikke bare næringen selv, men også vertskommunene. I forrige regjeringsperiode ble det lagt frem forslag om å oppheve gjeldende praksis der fiskeri- og havbrukstillatelser ervervet før 1998 ikke skulle inngå i beregningsgrunnlaget for formueskattegrunnlaget. I forslaget er det påpekt at for havbruksbedriftene skal siste auksjonsrunde legges til grunn for beregningen. Dette forslaget støttes i budsjettavtalen mellom sittende regjering og SV.

I vår fikk skatteetaten i oppdrag fra Finansdepartementet om å utarbeide en veileder for verdifastsettelse av havbrukstillatelser som legger følgende til grunn:

1. Verdiberegning av havbrukstillatelser gitt før 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet fra og med skatteåret 2022

2. Verdiberegning av havbrukstillatelser ervervet etter 1998 skal skje etter auksjonsprinsippet gjeldende fra og med skatteåret 2021

I Nordland har vi en stor andel havbruksselskap med lokalt eierskap, og dersom nytt forslag iverksettes vil dette ramme skjevt. Internasjonale, børsnoterte selskap betaler ikke formueskatt, og det er denne forskjellen vi ikke kan akseptere. De børsnoterte selskapene vil få en stor konkurransefordel sammenlignet med de lokale aktørene, og dette vil i tur føre til at stadig flere lokaleide selskap blir oppkjøpt av internasjonale aktører.

Senterpartiet i Nordland fikk forrige uke gjennomslag i fylkestinget gjennomslag for en uttalelse om akkurat dette temaet, hvor vi ber Finansdepartementet vurdere å ikke iverksette foreslått ordning for beregningsgrunnlag for formueskattegrunnlaget, med verdiberegning av tillatelser gitt før 1998 basert på auksjonsprinsippet.

Man er bekymret for effekten av ny ordning for verdifastsettelse, og mener forslaget vil føre til ei irreversibel endring i eierskapet langs kysten vår. Det er viktig å presisere at dette gjelder beregningsgrunnlaget, og vi mener at tillatelser gitt før 1998 fortsatt ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for formueskatt. Det er uheldig at det innføres et nytt og eget prinsipp for havbrukstillatelser, som ikke gjelder andre privateide immaterielle eiendeler eller rettigheter.

For et selskap som Ellingsen Seafood på Skrova vil den endringen som Stortinget har vedtatt utgjøre 10% av den årlige omsetningen. Denne endringen går direkte på likviditeten i et lokaleid selskap og rammer dertil muligheten for å gjøre nødvendige investeringer for å imøtekomme fremtidens miljømål for havbruksnæringen.

Vi skal satse på lokale selskap som bygger Nordland, med naturresurser i verdensklasse og det skal vi ha i all overskuelig fremtid, og de skal være lokaleid.