Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker en fullverdig miljøinformasjon, Perpetuum

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naturvernforbundet henviser til Perpetuums svar-innlegg 8 desember, og stiller seg enig i at et sted må avfallet ligge. Vi stiller oss også enig i deponiers viktighet i samfunnet for å holde forurensning under kontroll, og har troverdighet til Perpetuum sin tekniske kompetanse.

Når det er sagt pekte ikke vårt innlegg på at vi ønsker å nedlegge Stormoen. Vårt innlegg påpekte på usikkerheten i Perpetuum sin dispensasjon søknad når det kommer til en fullverdig miljøinformasjon.

I tilleggsopplysningen til søknaden stod det følgende; «Det kan argumenteres for at en del av avfallet av denne type, som tas inn til deponi, har mer karakter som forurenset jord, enn som deponiavfall.»Videre står det «. Ut fra funn i deponiet har man derfor antatt at ca 20% av avfallet kan være næringsavfall», mens resterende avfall er husholdningsavfall.

I svar-innlegget fra Perpetuum sier de at det kun er snakk om ordinært avfall fra Bergen, og ikke farlig avfall. Ifølge lovdata defineres ordinært avfall som «ethvert organisk og uorganisk blandet avfall som ikke er farlig (forurensende), eksplosivt, radioaktivt eller smittefarlig avfall». Hvilke begrunnelser ligger for at avfallet altså ikke er farlig og forurenset? Disse motsigende opplysningene bagatelliserer usikkerhet til innholdet.

Naturvernforbundet føler seg i denne debatten diskreditert da vi har spørsmål som ikke er besvart av Perpetuum, men der vi heller blir sett på som usaklig. Norge har en miljøinformasjonslov som skal sikre at miljøinformasjon er lett forståelig og tilgjengelig for allmenheten. Det hadde derfor vært fint hvis Perpetuum kunne tydelig redegjort hva de antatte 20% næringsavfall består av, slik at allmennheten klarer å forstå hva deponiet inneholder og at dere har kontroll på alt av innholdet.

Perpetuum har heller ikke nevnt konsekvensene og utførelsen av å røre i massene i Slettbakken deponiet i Bergen. Og om de har det, har de en plikt til å gjøre kunnskapen allmenn forståelig. De må kjenne på sitt ansvar for å gi svar på det det blir spurt om, og vise forståelse for lokalbefolkningens usikkerhet til deponiet da de ikke føler seg nok opplyst, både når det gjelder helse og miljø. Dette er et åpent deponi med fare for gasser og støv. Dermed er det flere tema som er aktuelle for søknaden rundt deponering av gammelt deponiavfall, ikke bare sigevannskvaliteten.

Når det kommer til forespørselen om å kunne peke på en lokalitet i Troms som er ideell for all deponivirksomhet, antar vi at Perpetuum er inneforstått med at en slik undersøkelse krever en grundig vurdering fra selskaper som er spesifisert til dette. Naturvernforbundets oppgave er i dette tilfellet å ivareta allmenhetens interesser og sikre retten til miljøinformasjon.

Kommentarer til denne saken