Siste uke har det vært mye skriverier rundt Tromsø International School (TRINT) og prosess rundt nytt skolebygg, hvor det etter min oppfatning tegnet opp et noe upresist bilde av prosessen frem til hvor vi er i dag.

Det er gledelig å se at lokalmiljøet ser viktigheten av en internasjonal skole i Tromsø, Vi vet at en internasjonal skole er viktig for å tiltrekke internasjonal arbeidskraft, som igjen være med å sikre videre befolkningsvekst i Tromsø. TRINT er mer enn en skole for internasjonale elever, faktisk har 31 % av elevene begge foreldre med norsk bakgrunn. Vår unike metode for individuell oppfølgning av den enkelte elev, opplæringsmetodikk, samt sidestillelse av engelsk som læringsspråk er sannsynligvis bakgrunn for høy andel av norske elever.

For et års tid siden ble det kjent at vi ikke lengre kan være i dagens lokaler da fylkeskommunen trenger arealet for utbygging av Ishavsbyen videregående skole. Styret i TRINT har vært i kontakt med en rekke ulike aktører for å undersøke mulighet for ny plassering.

Tromsø kommune, som også er en av stifterne til skolen, har hele tiden vært opptatt av at TRINT må bestå. Tidlig ble Mellomveien 110 brakt opp som et alternativ, men etter en analyse av interne behov i kommunen, samt en vurdering av oppgraderingsbehov for aktuell bygningsmasse, ble det konkludert med at alternativet ikke var aktuell med den korte tidsplanen som vi har.

Alternativet med plassering av et midlertidig skolebygg på Bymyra ble neste alternativ. Det har tidligere stått et skolebygg der, så dette alternativet så ut til å løse vår utfordring.

Styret og administrasjonen har hele veien hatt god dialog med beslutningstakere i kommunen, og kommunen har etter søknad fra oss godkjent en kommunal garanti for en modulskole som sikrer nødvendig finansiering for erverv av modulskole, da dette ble vesentlig billigere enn leie av tilsvarende bygg.

Ved nærmere detaljplanlegging og utredning av Bymyra alternativet møter vi dessverre på mange nye momenter som vanskeliggjør prosjektet. Utbyggingen rundt tomten har endret seg fra forrige gang det stod et midlertidig skolebygg der, og trafikksituasjonen uten mulighet for egen adkomst til tomt med tilhørende «drop-off» sone gjør at prosjektet ikke lar seg realisere på den korte tiden vi har tilgjengelig.

Vi samarbeider nå tett med øverste ledelse i kommunen for å realisere vårt skolebygg med tilhørende skolegård som skal passe elever fra 1 til 10 klasse. Tidsaspektet har hele tiden vært det mest utfordrende i denne saken, men vi har fortsatt solid tro på at bygget blir realisert før første oktober.

Styret er veldig glad for at skolens foreldre har engasjert seg i saken. Dette viser hvor viktig skolen er for Tromsø by, og for den enkelte familie. Da skolen ikke er en nærskole for noen bydeler burde skolen optimalt sett vært sentrumsnær eller i tilknytning til UNN/UIT, men mangel på tomtealternativer eller egnede eksisterende bygningsmasser pr i dag vanskeliggjør et slikt ønske. Styret er trygge på at alternativet vi nå arbeider med både vil gi sikkerhet og stabilitet for ansatte, elever og foreldre, og vil være en plattform for videre utvikling av den internasjonale skolen i Tromsø.

Styrets hovedfokus er så sikre videre drift av skolen. Vi har det travelt, vi og Tromsø kommune jobber godt sammen med dette som mål, og vi er sammen sikre på at vi skal finne gode løsninger.