Hva gjør du for å rette opp segregeringen og den etniske ubalansen som du har vært med på å skape i det norske samfunn, Erna Solberg?

Da du var statsråd, sto du i front for å få innført den etnisk diskriminerende Finnmarksloven i Norge. En lov som Finnmarks befolkning viste sterk motstand mot. Du valgte å overse hva lokalt demokrati mente. Du valgte segregering, Erna Solberg. Du valgte å bryte med den demokratiske grunnpilaren.

I løpet av de siste 30 år, har vi fått en rekke lover som skiller på etnisitet her i landet. Dette er lover som strider mot FNs konvensjon. Lover som segregerer - som skiller på etnisitet - lover som ikke hører hjemme i et demokrati.

Segregering er noe du står for her hjemme, Erna Solberg. "Vi og de", skaper du her hjemme. Du er med på å bygge opp etnokrati i vårt demokrati. Samtidig går du ut og kritiserer tanken om "vi og de" i resten av verden. Hva mener du egentlig, Erna Solberg?

Da Granavolden-plattformen ble presentert i januar 2019, sa du til det norske folk at:

«Vi har ikke lover som skiller på etnisitet her i Norge.»

Videre sa du: «Vi skal ha et felles lovverk for alle oss her i landet.»

Vel, her snakker du ikke sant, Erna Solberg. Dette vet alle.

Etter opprettelsen av sametinget, har vi sett stadig større forskjellsbehandling av norske borgere. Norske borgere, våre nasjonale minoriteter, diskrimineres og forskjellsbehandles.

  • Samer, i kommuner som er gått inn i samiske virkeområder, får tildelt større fiskekvoter enn andre nordmenn.
  • De som er «av samisk ætt» får særskilte stipend som andre minoriteter i landet ikke får.
  • Det er satt en etnisk betingelse for å kunne delta ved valgt til sametinget. En må være «av samisk ætt».
  • Reindriftsloven diskriminerer med en etnisk betingelse om tilhørighet til «samisk ætt».
  • Finnmarksloven diskriminerer nordmenn som ikke har «samiske aner».
  • I nye læreplaner er det samiske trukket fram og vektlagt, mens jødene, jødeforfølgelsen, taterfolkets lidelser, og historien til våre nasjonale minoriteter, er neglisjert.
  • Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Et register som strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon. Et register som strider mot FNs rasediskrimineringskonvensjon som Norge ratifiserte i 1970. Sametingets valgmanntall må slettes.

Undertegnede har «samiske aner», og vet at bruken av ordet «urfolk» om samer er feil. Majoriteten av folk med samiske aner, ser sametingets valgmanntall som uønsket.

I Norge har vi de siste 30 år fått en rekke lover som skiller på etnisitet. Lover som segregerer.

Demokrati betyr folkestyre - der folket, på lik linje, og uavhengig av etnisk tilhørighet - har like rettigheter.

Sametingets valgmanntall strider mot den demokratiske tanke. Sametingets valgmanntall strider mot FNs konvensjon.Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Etniske registre ble forbudt da FN ble dannet i 1945, etter at siste verdenskrig var over.

Av SSBs hjemmesider om samer i Norge, kan vi lese: "Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet,fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge."

Dette strider mot hva som er fakta, Erna Solberg. Et folks etniske tilhørighet blir registrert i Norge.

Erna Solberg, du er Norges øverste politiske leder. Når tar du ansvar for at segregeringen i Norge opphører? Når tar du ansvar for at det etniske registeret som sametingets valgmanntall er, blir slettet?

Det bør ikke opprettes - eller opprettholdes - segregerende ordninger i vårt demokrati.

Det går mot grunntanken og hovedintensjonen i FN-pakten. Det går mot FNs rasediskrimineringskonvensjon som Norge ratifiserte i 1970, og som Norge er forpliktet til å ivareta.

Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Når tar du ansvaret for demokratiet, og for grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon her her hjemme, Erna Solberg?