Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet.

Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vår solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte, samt vår vilje til å bygge et sterkt velferdssamfunn og skape en bedre fremtid.

Demokratiseringen har stoppet opp i mange land, og vi er vitne til alvorlige tilbakeslag for menneskerettigheter og demokratiske prosesser, også i vår egen del av verden. Verden blir mer urolig, sikkerhetssituasjonen mer uoversiktlig og samarbeidet mellom land vanskeligere. En rekke land erfarer økt polarisering – og i denne situasjonen er mange minoriteter særlig utsatt.

Vi vil slå ring om menneskerettigheter og demokrati. Vi vil at ny teknologi skal fremme likeverd, menneskerettigheter og fellesskap. Arbeidet med å skape en bedre fremtid begynner med å gi barn og unge en god start på livet. Vi vil føre en oppvekstpolitikk som lar barn være barn, og der hvert enkelt barn blir sett.

Kristendemokrater vil bygge sterkere fellesskap med tillit mellom borgerne, trygghet og tilhørighet til noen felles verdier og mål, og for kristendemokrater vil de kristne og humanistiske verdier være det naturlige utgangspunkt. Et slikt fellesskap kan bare bygges nedenfra, gjennom å finne en god balanse mellom frihet og personlig ansvar.

Alle mennesker er skapt forskjellige, med stor frihet til å velge hvordan vi vil leve våre liv.

Kristendemokratiet ser på forskjellighet og mangfold som positivt og velkomment. Alle har rett til religionsfrihet og kan ikke påtvinges en tro på tvers av deres vilje. Alle mennesker skal være likeverdige deltakere i samfunnet og gis mulighet til å bidra med sine evner og egenskaper.

Vi ønsker et samfunn preget av ulike mennesker, uten at staten eller andre griper inn med ensretting eller begrensning av mangfoldet. Vi mennesker er ufullkomne, med evne til å gjøre både gode og dårlige valg. Det finnes derfor ingen fullkommen politikk. Det vil alltid være mulig å endre samfunnet til det bedre. Vi er på vakt mot å samle for mye makt på få hender. Demokratiet er den styreformen som gir best beskyttelse mot maktovergrep.

Selv om de fleste innbyggerne i Norge lever trygge og gode liv, er det for mange som av ulike årsaker står i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Utenforskapet er ødeleggende for den enkelte og for samfunnet. De som står utenfor fellesskapet, kan få færre livsmuligheter og dårligere livskvalitet og helse. Et samfunn med økt utenforskap kan true noe av det vi er mest stolte av med det norske samfunnet, de små forskjellene, graden av tillit mellom folk og opplevelsen av trygghet. Når mange står utenfor arbeidslivet kan det bli en trussel mot økonomien og velferdsordningene. Vi må derfor føre en samstemt politikk for å inkludere flere.

Kunst og kultur har en verdi i seg selv, og har stor betydning for den enkelte og som samfunnsbyggende kraft. Et rikt og variert kulturliv er en av forutsetningene for et levende demokrati, med ytringsfrihet og en opplyst offentlighet. Kunst og kultur skal utfordre og være mangfoldig, sterk, uavhengig og tilgjengelig for alle.

Flere utviklingstrekk kan tyde på at «samfunnslimet» og samfunnets sosiale kapital, det vil si de sosiale nettverkene, tilliten til hverandre, opplevelsen av tilhørighet, deltakelse i samfunnet og følelsen av trygghet, er svekket

Vi må unngå å skape et sorteringssamfunn, der menneskelig mangfold gradvis viskes ut, og der det ikke er rom for alle. For å møte disse utfordringene vil KrF fremme en politikk for sterkere fellesskap. Vi vil skape et samfunn med plass til alle, uavhengig av hva slags egenskaper man har.