Vi er litt lei av måten det såkalte «Distriktsopprøret» ofte fremstilles i det offentlige ordskiftet. Det fremstilles som at vi som bor i distriktet og i Nord-Norge har en idé om at vi fortjener å få mer fra fellesskapet enn andre. Det stemmer ikke. Vår frustrasjon er basert på at vi mener fellesskapet fortjener å få benytte mulighetene hele landet byr på.

Sittende regjering har ført en aggressiv sentraliseringspolitikk som forsvares ved at det er det mest hensiktsmessig og «mest» samfunnsnyttig. Vi opplever en befolkningsnedgang i hele Troms og Finnmark, derfor trenger vi en ny kurs og en ny regjering som vil satse på hele landet.

Arbeiderpartiet har laget en egen plan for et distriktsløft. Dette er det største distriktsløftet siden 1970-tallet. Nå har vi hatt åtte år med økende forskjeller og en regjering som har prioritert sentralisering og kutt i ulike velferdsordninger. For oss er det en selvfølge at det skal være trygt å bo i hele landet. Vi må sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi for å nettopp å sikre gode velferdstjenester nært der folk bor.

Vår landsdel er det strategisk viktigste området for Norge og må være spydspissen i den klimaomstillingen vi nå må starte. Ved å benytte mangfoldet av naturressursene i regionen og ved å skape grønne kompetansearbeidsplasser i nord kan vi ruste landet for fremtiden. Derfor skal vi satse på Nord-Norge. Det skal investeres i infrastruktur, kompetansemiljøene skal forstørres og forsterkes og de som ønsker å skape noe skal vite at det er intet bedre sted å gjøre det enn her. De store naturressursene skal brukes til å skape verdier og utvikle landsdelen, og fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Altfor lenge har investering i Nord-Norge vært noe mange har ment man ikke har råd til. Arbeiderpartiet er tydelig på at vi ikke har råd til å la være.

I tillegg vil Arbeiderpartiet satse på både industri og primærnæringene i både by og distrikt. Det må skapes arbeidsplasser i hele landsdelen både for å sikre bosetting og livsgrunnlag for oss som bor her, og for å utvikle landsdelen til å kunne fortsette å være bærebjelken i norsk eksport. Det ligger store muligheter i å se til distriktene i landsdelen og benytte oss av potensialet vi har i form av naturressursene.

Vi som bor i Nord-Norge og i distriktet ber ikke om veldedighet, men om vilje til å satse på det vi kan skape for hele landet. Å satse på både by og land handler ikke om rettferdighet alene, men om at det på sikt er det beste for alle, uansett hvor man bor. Det handler ikke om å kreve mer, men å skape mer. Derfor stemmer vi på Arbeiderpartiet.