Vi må lete og utvinne mer!

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Direktoratet for mineralforvaltning publiserte tidligere i høst mineralstatistikken for 2019, Harde fakta Her fremkommer det en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, er avgjørende etter vår mening. Videre haster det med å få fullført den geofysiske kartleggingen av Norge. Norsk Bergindustri foreslo ifm med statsbudsjettet at Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) ble tilført årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner frem til og med 2030. Dette vil øke presisjonen og effektiviteten i letevirksomheten, som igjen kan gi økt aktivitet og funnfrekvens.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tidligere anslått at potensialet i Norge for kjente og undersøkte metall- og mineralressurser er på rundt 2 500 milliarder kroner i førstehåndsverdi. En god del av disse ressursene ligger i den nordlige landsdelen. Nord-Norge har i tillegg prosessindustri og fornybar vannkraft, som gir landsdelen et meget godt utgangspunkt for foredling av mineralressursene og utvikling av nye produkter i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.

Norsk Bergindustri etterlyser målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff. Derfor er timingen for opprettelsen av et statlig investeringsfond rettet mot bergindustrien ideell.

Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Det tar lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon), det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og omkampsmulighetene er mange. Det tar fort 10-12 år fra de første prøveuttak foretas før et selskap er i drift. Men vi har også eksempler på at dette kan ta opp mot 15 år. De fleste private investorer har ikke denne utholdenhet. I de tider vi nå er inne i, vil investorer typisk hegne om eksisterende verdier. Samtidig opplever dessverre mange aktører i vår bransje at det offentlige virkemiddelapparatet ikke kan bidra gjennom sine finansieringsløsninger.

Et slikt fond vil kunne bidra til på kommersiell basis med å finansiere opp norsk mineralnæring raskere. Forslaget vil kunne bidra til å gi landsdelen mange nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Fondet kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. Finnish Minerals Group jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjeselskapene i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse.

Den nye handlingsplanen for kritiske råvarer ble lansert av EU-kommisjonen nå i september. I handlingsplanen peker Kommisjonen på at en lang rekke råvarer er avgjørende for EUs grønne og digitale omstilling, og at EU ikke kan gjøre seg avhengig av tredjeland – og for enkelte sjeldne jordarter av ett tredjeland. Kommisjonen oppfordrer blant annet EU-landene til å ta med investeringer i kritiske råvarer i de nasjonale gjenreisningsplanene etter Covid-19. Den knyttes opp mot både EUs Green Deal og EUs industristrategi, hvor tilgangen til råvarer omtales som et «strategisk sikkerhetsspørsmål». I dette kan Nord-Norge spille en framtidig sentral rolle, i tillegg til mange andre områder.

Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet – må det blant annet satses på mer gruvedrift. Med felles innsats kan det skapes nye, bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i nord. Forutsetningen er gode, forutsigbare politiske rammebetingelser som støtter opp under grønn konkurransekraft.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken