Gå til sidens hovedinnhold

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sps Ivar Prestbakmo skriver om CO2-avgiften og fiskeflåten. Påstandene han kommer med, kan ikke stå uimotsagt.

Klimaendringer og våre klimaforpliktelser vil legge føringer på både industrien og øvrig næringslivs utvikling fremover. Alle deler av næringslivet må bidra til mer klimavennlig produksjon.

Ambisiøse klimamål

Regjeringen har mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. For å nå disse målene må utslippene fra fiskeriflåten reduseres i årene fremover. Derfor besluttet vi å øke kostnadene ved utslipp fra fiskeriflåten, ved å innføre full CO2-avgift fra 1. januar 2020.

CO2-avgiften er en av de viktigste klimavirkemidlene i dagens klimapolitikk. Gjennom prinsippet om at forurenser betaler, stimulerer den til markedsbaserte og kostnadseffektive tiltak for utslippskutt.

Provenyet fra den økte avgiften vil bli brukt til å redusere andre skatter og avgifter. Regjeringen vil også vurdere andre måter å kompensere på gjennom skatte- og avgiftslette for å unngå at klimaeffekten blir motvirket. For eksempel kan CO2-utslipp pr. kilo fanget fisk være et kriterium.

Regjeringen vil føre en klimapolitikk som i minst mulig grad gir negative økonomiske konsekvenser for folk flest. Samtidig som det skal lønne seg å kutte klimagassutslipp, skal ikke politikken føre til urimelige kostnader.

Vi må samtidig ta hensyn til den minste flåten som kan ha spesielle utfordringer for å kunne ta i bruk miljøteknologi i fartøyutformingen sammenlignet med den større flåten.

En håndsrekning

Å øke prisen på utslipp er ikke ensbetydende med å øke den samlede belastningen for fiskeriflåten. Regjeringen foreslo derfor å etablere en kompensasjonsordning for fiskeflåten samlet som er på nivå med inntektene fra CO2-avgiften. For 2021 er det satt av en bevilgning på 255 millioner kroner som skal dekke CO2-avgift betalt i 2020.

Kompensasjonsordningen må sees på som en håndsrekning til fiskeflåten i en overgangsperiode, på veien mot mer utslipps- og klimavennlig teknologi i næringen.

Enova gir viktige bidrag til både etablering av landstrøm og andre utslippsreduserende tiltak, som for eksempel støtte til bygging av fiskefartøy, arbeidsbåter med full eller delvis elektrisk drift.

Må handle nå

Sjømatnæringen sørger for fangst og produksjon av klimavennlig mat med lavt C02-avtrykk og bidrar til aktivitet og bosetting langs hele kysten. Vi må skape mer, og inkludere flere. I en verden som kutter utslippene risikerer vi at økonomier og virksomheter med høye utslipp blir stadig mindre konkurransedyktige.

Norsk fisk risikerer å bli møtt av klimatoll fra andre land, om vi ikke omstiller oss. Kostnaden ved å ikke handle kan være betydelige, også for fiskeflåten.

Kommentarer til denne saken