I Nordlys 16. november får jeg gjennomgå av avisens lederskribent. Under tittelen "Ikke godt nok, Gram", mener avisen at tidsplanen for deling av Troms og Finnmark er "bakvendt, på grensen til parodisk".

Det er nok lettere å se for seg kjappe og greie løsninger når man sitter i en redaktørstol i Tromsø enn når man sitter med ansvaret for å gjennomføre nasjonale prosesser som må følge grunnleggende demokratiske prinsipper.

Det å dele opp et fylke innebærer ikke å fatte et enkelt vedtak i departementet. Vedtak om å dele opp fylker er en lovregulert, nasjonal prosess, og det er Stortinget som etter inndelingsloven skal vedta deling av fylker. Jeg har et konstitusjonelt ansvar for at saker jeg sender til Stortinget er godt opplyst, og inndelingsloven stiller blant annet krav om at en søknad skal være grunngitt. En begrunnet søknad vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når Stortinget skal behandle et forslag om å dele Troms og Finnmark.

For å klare å gjennomføre oppdeling av de tvangssammenslåtte fylkene og kommunene innen 1. januar 2024, har vi lagt opp til en søknadsfrist 1. mars neste år. Regjeringens tidsplan forutsetter da at Stortinget er villig til å behandle saken før sommeren, selv om de får en sak fra regjeringen senere enn fristen som er satt for å fremme saker for Stortinget. Tidsplanen vil sikre en trygg gjennomføring av fylkestingsvalget i 2023, der innbyggerne kan velge nye fylkesting, og den vil gi forutsigbare nominasjonsprosesser for partiene.

Før fylkesdelinger kan tre i kraft, må det gjøres mye arbeid i alle forvaltningsnivåer. Det må gjøres endringer i statlige registre, i matrikkelen og i beregningen av fordeling gjennom inntektssystemet for de nye fylkeskommunene. Dette er viktig blant annet for å sikre utbetaling av velferdsordninger, skatteinnkreving, koordinering av nødetater og mye annet. Vi kan altså ikke forhaste oss på grunn av utålmodighet. Dette er ikke formalisme, dette er ren fornuft. Datoen 1. januar 2024 er altså valgt fordi det er den beste datoen med tanke på det arbeidet som skal gjøres før delingen trer i kraft.

Jeg er glad Nordlys er utålmodig etter å oppløse den ulykksalige tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Men ingen er tjent med prosess som kutter hjørner i stedet for å ha en prosess som følger lover og regler. Vi må gjøre ting skikkelig.