I en kommentarartikkel i Nordlys (s. 2-3, papirutgave 15.12.21) etterspørres UNN-direktørens ambisjoner for vårt felles region- og universitetssykehus. Vi er enige i at budsjettsaken som styret vårt behandler 16. desember ikke beskriver våre ambisjoner så tydelig Det betyr ikke at direktørene og UNN ikke har store ambisjoner for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Våre ambisjoner og målsettinger er beskrevet i en ny strategi som ble vedtatt av UNN-styret før sommeren i år. Strategien er utarbeidet i en prosess med aktiv involvering av brukere og medarbeidere, og med innspill fra styret og UNNs ledelse. De øvrige helseforetakene i regionen, UiT Norges arktiske universitet og kommunene har også bidratt.

I strategien løfter vi frem satsingsområder der vi særlig ønsker å utvikle UNN de neste årene. Det er satt konkrete mål, og det er beskrevet hva vi i UNN sammen skal gjøre for å komme dit. Her er en kort beskrivelse av tre av disse satsingsområdene:

Pasientperspektivet i alt vi gjør

Pasientens kunnskap om egen helse og hva som er viktig for hen er et viktig premiss for hvordan vi gjennomfører utredning og behandling. Moderne medisin er uhyre kompleks. Pasientene skal ha trygge og godt planlagte forløp preget av høy kvalitet og forutsigbarhet. Det forutsetter at vi jobber systematisk med god samhandling internt, med primærhelsetjenesten og mellom sykehusene i regionen. UNN skal møte pasienten hjemme eller nærmere der de bor, i samarbeid med primærhelsetjenesten. Vi skal desentralisere tjenester vi kan desentralisere, og ta i bruk videoløsninger og annen teknologi. Ikke primært for å spare penger, men for at pasientene skal slippe lange, strevsomme og tidkrevende reiser, for å spare miljøet og fordi våre brukere ofte foretrekker det. Brukerutvalget og ungdomsrådet ønsker at UNN skal legge mer til rette for digitale konsultasjoner.

Medarbeideren - vår viktigste ressurs

Vi er utrolig stolte av våre medarbeidere. De er dyktige, engasjerte og involverte medarbeidere som alltid setter pasienten først. Medarbeidernes kompetanse er grunnleggende for at vi kan møte dagens og fremtidens utfordringer, og gi tjenester med god kvalitet slik at pasienter og pårørende føler seg trygge.

Vår største utfordring er å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Vi involverer medarbeiderne i utviklingen av våre tjenester, og vi øker satsingen på å utvikle våre ledere. UNN jobber målrettet for å heve vår rekrutteringskompetanse. Vi jobber sammen med vertskommunene for våre sykehus og UiT for å gjøre UNN og aksen UNN-UiT synlig og attraktiv i arbeidsmarkedet.

Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge

Forskning, utdanning og innovasjon er helt nødvendig for å sikre at UNN også i fremtiden fyller rollen som regionsykehus. UNN skal være den samlende kraften som sikrer helsetjenester i toppklasse til pasientene i regionen. Det gjør vi i tett samarbeid med UiT, og gjennom godt lagspill med Helse Nord RHF og de andre sykehusene i regionen. Som regionsykehus skal vi bidra til å løfte fagmiljøene i hele regionen. Avansert forskning og kontinuerlig kvalitetsforbedring i UNN legger grunnlaget for å utvikle helsetjenestene i tråd med de muligheter den teknologiske og medisinske utviklingen gir. Det handler blant annet om persontilpasset medisin som kan gi et nytt liv for mange kreftpasienter, og en stor satsing sammen med UiT på fremtidig klinisk bruk av kunstig intelligens. I spesialisthelsetjenesten skal vår forskning primært være klinisk, for å utvikle bedre diagnostikk og behandling. Sammen med Helse Nord RHF øker vi nå satsingen særlig på klinisk forskning, med flere og bedre støttefunksjoner. Det gir muligheter for at våre pasienter kan inkluderes i kliniske studier og tilbys moderne og utprøvende behandling i samarbeid med næringslivet.

Vi utdanner fremtidens helsearbeidere Vår rolle som praksisarena for studenter er av stor betydning for kvaliteten i utdanningen. UNN prioriterer betydelige midler på kombinerte stillinger mellom UiT og UNN for å styrke praksisutdanningen. Vi satser målrettet på simulering og ferdighetstrening for å utvikle våre medarbeideres kompetanse og trygge dem i krevende arbeidssituasjoner. Vi har dedikerte utdanningsstillinger med full lønn for å rekruttere til viktige spesialsykepleierutdanninger, og vi øver stort påtrykk på UiT for å øke utdanningskapasitet og prioritering av lokale utdanningskandidater. Et ekstra kull startet i høst på intensivsykepleierutdanningen.

Vi moderniserer og bruker ny teknologi Vi har svært ambisiøse byggeprosjekter med nytt, topp moderne sykehus i Narvik og nytt bygg for psykisk helse og rus i Tromsø. Vi bygger snart «hybrid» operasjonsstue i Tromsø for avanserte intervensjoner, og vi jobber hardt for å planlegge og kunne realisere ny nyfødt intensiv i Breivika.

Som UNNs øverste ledelse har vi et stort ansvar for å forvalte over 8 milliarder kroner på vegne av befolkningen. Gjennom god drift med gode, planlagte pasientforløp tilpasset den enkelte pasient, ved å ta i bruk ny teknologi og medisinsk kunnskap og ved å samhandle nært og godt med primærhelsetjenesten, kan vi sammen sikre at UNN utvikles i tråd med våre felles ambisjoner. Og de er ikke små. Men, vi vedgår at vi kan bli flinkere til å fortelle om våre ambisjoner til befolkningen i nord.

Vår nye visjon: Universitetssykehuset i Nord-Norge – Med pasienten, for pasienten.

  • Mer om UNNs nye strategi 2021-2025 kan leses på www.UNN.no