Åpent brev til:

Troms og Finnmark fylkeskommune v/ Bjarne Rode
Fylkesråd for kunnskap og integrering v/ Børre Krudtå
Divisjonsdirektør kompetanse v/Utdanningskomiteen

Vedr. Fylkesrådets vedtak om å redusere skoleplasser på vgs kjøretøy ved Ishavsbyen vgs.

Norges Bilbransjeforbund (NBF), NHO Arktis, LO Troms og Finnmark og Opplæringskontoret for bil & transportfag i Nord reagerer sterkt på Fylkesrådets vedtak om å redusere skoletilbudet til én klasse med 15 elever på vg2 kjøretøy ved Ishavsbyen vgs.

Bilbransjen i Tromsø og Troms generelt har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft og det er allerede mangel på utdannende personer i bransjen. Bedriftene melder om et stort behov for flere lærlinger. Alle elever som har søkt læreplass, har de siste årene fått læreplass. Bransjen har over tid jobbet aktivt med rekruttering til fagene, og det var gledelig å se at det var nok søkere til å fylle 1,5 klasser.

Likevel ser vi at fylkesrådet har valgt å se bort fra arbeidslivets behov og reduserer antall elever som får tilbud om studieplass på en yrkesfaglinje i et fag hvor det er stort behov for flere ansatte. På hvilket grunnlag gjør man en slik beslutning? Det er i hvert fall ikke i tråd med arbeidslivets behov. Fortsetter denne nedprioriteringen vil det være svært ødeleggende for transportbransjen.

LO Troms og Finnmark, Opplæringskontoret for bil & transportfag i Nord og NHO Arktis mener vedtaket snarest må omgjøres. Vi minner om at det kun er få år siden det var to klasser på vg2 kjøretøy på Ishavsbyen vgs, som først ble kuttet til 1,5 klasser og nå helt ned til en klasse.

Samfunnet er helt avhengig av transport og kjøretøy. 85 prosent av all persontransport skjer med bil, 75 prosent av all varetransport skjer med bil. Bilbransjen og spesielt verkstedene er samfunnskritiske. Uten reparasjoner og vedlikehold av kompetente fagarbeidere vil ikke Norge gå rundt, og ekstra kritisk er det i regioner med mindre utbygd kollektivtransport og andre alternativer.

Bilbransjen står midt inne i et grønt skifte. Fra fossildrevne biler til utslippsfrie biler. Det gjør også at kompetansekravene på verkstedene er økende. Derfor er det så viktig at det utdannes nok folk innen fagområdet. Utdanningsløpet med lærlingordningen er bilbransjen primære rekrutteringsarena og dermed den viktigste arenaen for å sikre bransjen tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.

Hvordan kan man se bort fra arbeidslivets behov og vedta å legge ned en halv klasseressurs? Vi stiller oss svært undrende til dette, da vi ikke kan forstå denne prioriteringen ettersom det er tilstrekkelig antall søkere til å fylle 1,5 klasser til vg2 kjøretøy ved Ishavsbyen vgs, bedriftene tar imot samtlige lærlinger og bransjen generelt skriker etter flere kvalifiserte medarbeidere. Vi mener at eksisterende skoletilbud burde blitt opprettholdt.

Avslutningsvis må det nevnes at bilbransjen og opplæringskontoret lokalt i Troms har gjort et formidabelt arbeid med å rekruttere flere søkere. De har også lykkes. Vedtaket i Fylkesrådet spenner bein på innsatsen for å løfte statusen til yrkesfagene generelt og Teknologi- og industrifag samt bilfagene spesielt.

Vi ber om at det fra skoleåret 2022/23 er 1,5 vg2 kjøretøyklasser ved Ishavsbyen vgs. Alternativt ber vi om en grundig faglig redegjørelse for hvorfor tilbudet kuttes.

Med vennlig hilsen

Egil Steinsland, NBF
Charlotte Lindquister, NHO Arktis
Bjørn Johansen, LO Troms og Finnmark
Trond Helge Henriksen, Opplæringskontoret for bil og transportfag i nord