5. juni markeres verdens miljødag. Tema for årets miljødag er kampanjen "Restore our Earth" med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk.

Vi mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære. Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

Klimaendringer som høyere havtemperatur, mer vær, ras og havstigning vil påvirke oss alle i årene som kommer. Spesielt vil de naturbaserte næringene og reiselivet møte omstillingsbehov.

Vi trenger en klimaomstilling i Troms og Finnmark. Jeg som fylkesråd for næring og miljø ser at vår region har store muligheter for å være testdestinasjon for nye bærekraftige løsninger i næringslivet. For er det en ting vi vet, så er det at det som fungerer i nord, fungerer over alt.

Mer innovasjonskraft i nord

Samarbeidspartienes politiske plattform bygger på at hav- og landområder skal gi bærekraftig vekst og utvikling regionalt, og samtidig være en del av nasjonens økonomiske ryggrad. Bruken av naturressurser skal skape verdier og ringvirkninger lokalt. For å bygge videre på de sterke næringsbjelkene i vår region vil en klimaomstilling kreve felles innsats fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Dette støtter samarbeidspartiene opp om.

Når matfatet til verden ligger i våre havområder er det spesielt viktig at vi forvalter vårt sårbare økosystem og næringsgrunnlag på en bærekraftig måte. Denne økoeffektive tilnærmingen har vår Klimapartner JM Hansen med FEED, optimalisert. Denne løsningen gir bedre kontroll på fôringen, som betyr økt fiskevelferd og mindre fôrsvinn.

Vi ser nyutvikling på flere felt innenfor det grønne skiftet. Sirevaag biokraftvarme er et nyetablert selskap som planlegger å tilby en helt ny bærekraftig energiløsning til markeder i EU, Canada og USA. Ren energi fra naturen i form av biomasser omdannes til pellets og produserer varme og strøm for private husholdninger gjennom en liten kraftvarmemaskin (mCHP). Biproduktet i prosessen er biokull som kan utnyttes som et jordforbedringsmiddel i landbruket. Troms og Finnmark fylkeskommune har bidratt med finansiering til et forprosjekt som har vært en viktig døråpner til gode nettverk og riktig kompetanse.

Klima- og miljøvennlig næringsutvikling

Vi må aktivt kutte i klimagassutslipp, stoppe klimaendringene og sørge for karbonbinding i jord, skog og hav. Sirkulærøkonomi må erstatte lineær økonomi, slik at produktene kan vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen, slik at de samme ressursene utnyttes flere ganger og minst mulig går tapt.

Det er positivt å se at stadig flere sirkulærøkonomiske forretningsmodeller vokser frem i Troms og Finnmark. Vår Klimapartner Othalo har parret et globalt problem og et lokalt problem, ved å bruke plastavfall til oppbygning av hus i utviklingsland. Det som er imponerende er hvordan de samtidig ivaretar kompetanseheving og skaper arbeidsplasser regionalt i utviklingsland.

Et annet godt eksempel er et samarbeid om etableringen av et biogassanlegg i Nord-Norge, hvor Remiks Miljøpark og Avfallsservice står i spissen. Anlegget vil kunne gjenvinne blant annet matavfall, avløpsslam og fiskeslam til biodrivstoff, og vil dermed kunne erstatte fossilt drivstoff på landsdelens kjøretøy. Troms og Finnmark fylkeskommune har bidratt med finansiering til et forprosjekt. Med seg på laget har de også en av Norges største grossister, ASKO NORD. Både Remiks og ASKO NORD er Klimapartner i Troms og Finnmark, derfor er det ekstra stas å se at partnere finner hverandre på tvers av bransjer og fag.

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle

Troms og Finnmark fylkeskommune skal legge til rette for en nærings- og kompetanseutvikling som er offensiv, nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig, basert på fylkets fortrinn, der næringslivets kompetansebehov er dekket. Vi skal være et samfunn som fremmer et anstendig arbeidsliv, som er innovativt og som har gode samarbeidsarenaer – en mulighetens og handlingens region.

Gjennom bruk av virkemidler skal vi stimulere til næringsutvikling og nye arbeidsplasser, ansvarlig forbruk og produksjon. Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en bidragsyter i å støtte prosjekter som ønsker å satse på mer miljø- og klimavennlig omstilling og innovasjon.

I Klimapartnere har vi fokus på å redusere klimagassutslipp, finne de gode løsningene og bidra til flere partnerskap. Jeg følger nøye med og gleder meg til å bidra aktivt inn i dette partnerskapet.

Som fylkesråd for næring og miljø inviterer jeg flere til å ta initiativ til prosjekter med grønn nærings- og innovasjonskraft i nord. For den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den.

#GenerationRestoration