Vindkraftverk som krenker rettighetene til samisk næringsutøvelse og bygger ned verdifull natur skal ikke bygges. Fosen-dommen må følges opp. Det innebærer at prosjekter som Davvi vindkraftverk må skrinlegges. - Dette ble vedtatt av Venstres landsmøte den 16. oktober.

Grenselandet AS har søkt konsesjon for å bygge Davvi vindkraftverk i området Vilgesrášša og Vuonjalrášša i Lebesby kommune. Det planlegges opp til 267 turbiner i et område på 63 km² - i kjerneområdet for reindrift. Venstre mener hensynet til natur og samisk kultur og næringsutøvelse må gå foran. Vindkraftverket bør ikke gis konsesjon.

Prosjektet kan bli det det største vindkraftanlegget som er bygget i Norge. NVE har konkludert med at anlegget vil være til stor skade for reindrifta. Dette hevder også berørte reineiere. I tillegg er det sterk motstand fra andre samiske miljøer, ikke bare på grunn av reindrift, men også fordi berørte områder i seg selv regnes som hellige (kulturskatter).

I tillegg vil Davvi vindkraftanlegg medføre store inngrep og ødeleggelser i et urørt naturområde og risiko for dyre-, fugle- og planteliv; sjeldne arter som fjellrev og snøugle er påvist i området. Det er også risiko for forurensing, særlig av elver og vann fra olje og mikroplast. Det må også nevnes at området er svært viktig for friluftsliv og tradisjonell livsstil. Både lokale og tilreisende bruker det til fiske, jakt, bærplukking og annet friluftsliv. Slik har området blitt brukt i generasjoner, noe mange gammer beviser.

Det følger av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 at etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til å dyrke sin egen kultur. SP artikkel 27 må også ses i sammenheng med Grunnloven § 108, som pålegger statens myndigheter «å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv».

I den nylig avsagte Fosen-dommen har Høyesterett kommet til «at det vil foreligge en krenkelse av rettighetene etter SP artikkel 27 dersom inngrepet fører til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse. Retten konkluderte med at vindkraftutbyggingen på Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur, og at dette er en krenkelse av SP artikkel 27. Fosen-dommen har betydning for vurderingen av Davvi vindkraftverk, som i areal vil være større enn anleggene som ble rammet av denne dommen.

Samiske områder og næringer har måttet tåle betydelige arealinngrep. Det er ikke tiden for en ny «Alta-sak», tvert imot må reindriftsnæringa få forutsigbarhet og ro nå.

Venstre sier nei til utbygging av Davvi vindkraftverk.