«Hvis ikke folk ler av planene dine er de ikke ambisiøse nok», skal Tesla-gründer Elon Musk ha uttalt. Kravet om mer jernbane i nord ble først møtt med latter, men vi opplever at visjonen tas mer seriøst også av konkurrenter som ivrer for baner andre steder i landet. Det er også blitt et tverrpolitisk krav fra nord, debatten dreier seg om veien Fremover og hva som er realistisk å starte med.

Som lokalpolitikere for Venstre har vi stått i front for å få satt jernbane i nord på

regjeringens agenda. Venstre har jobbet i storting og regjering for å fremme jernbane i Norge, også i nord. Utredningene er i gang, det er slik store prosjekter utvikles. Neste mål er å få prioritert mer jernbane i nord i Nasjonal Transportplan (NTP).

Etter at Stortingets flertall (av AP, SP, SV, R og FrP) ikke fulgte opp sitt Nordnorgebane-vedtak med forpliktende prioritering i NTP er det nå regjeringens konseptvalgutredning (KVU) for transport i nord som viser retning i jernbanesaken i nord. Hele transportnettet vil få en nødvendig gjennomgang i denne KVUen, både eksisterende og fremtidige baner og hvordan de best kan henge sammen med øvrig transport. Krav til mer klimanøytral transport er en viktig del av denne utredningen.

Vårt mål er å bygge Nordnorgebanen. Et sted må vi starte. Vi mener det mest realistiske å starte med er to strekninger: oppgraderinger av Nordlandsbanen og Ofotbanen for langdistanse godstransport samt utvikling av jernbanen i enden av disse banene: mellom byene i Saltenregionen (Saltenpendelen) og Tromsbanen (Harstad-Narvik-Tromsø). Det er viktig for eksport og godstransport nord-sør, samt styrking av bo- og arbeidsregionene i de mest befolkningstunge områdene.

Det er behovet for raskere, sikrere og mer miljøvennlig godstrafikk som er det stire argumentet for mer bane i nord.

I dag kommer 70 % av gods og forbruksvarer sørfra til Troms og Finnmark på jernbanen til Narvik, og et stort og økende volum sjømat til eksport går på samme bane. Bare økt satsing på jernbane kan hindre økt trailertrafikk på vegene. Sømløs jernbanetrafikk over grensen til EU-landet Sverige blir da helt avgjørende. Nå frykter vi at både dagens transport og fremtidens grensekryssende jernbaneutbygging vil komme i fare hvis Norge trekker seg fra EUs 4.jernbanepakke, slik de rødgrønne truer med. Det vil kunne sette mulighetene for mer miljøvennlig transport i nord på bane mange år tilbake. Og det vil være en gavepakke til alle som bare har ambisjoner om innenlands statsbaner i sør. Dette er det motsatte av satsingen som foregår i våre naboland og det motsatte av hva vi trenger i nord.

Venstre har bidratt til at arbeidet Fremover mot mer bane i nord er i gang, gjennom KVUen som pågår. Vi vil ikke gå baklengs inn i framtida slik de rødgrønne gjør ved kun å tenke nasjonale løsninger og kutte jernbanesamarbeidet med nabolandene og EU, dit toget skal gå. Vi vil heller jobbe tett med våre naboland og EU slik at vi kobles tett til det europeiske jernbanenettet, som vi er så avhengige av.

Venstre sier derfor ja til styrket jernbanesamarbeid med EU over grensene og er tett på sporet for mer jernbane i nord. Grønt og elektrisk, selvfølgelig!

Stem Venstre for mer jernbane i nord!