Nå legges den nye planen for arealbruken i kommunen, KPA. Hvor skal ulike funksjoner være? Hva skal bygges hvor? Det får betydning for hverdagen din.

Venstre ønsker en mer urban og bærekraftig byplanlegging, som legger til rette for gange, sykling og kollektivreiser i dagliglivet. Derfor ønsker vi en byavtale og deretter en byvekstavtale med staten, for å utvikle et moderne transportsystem. Det skal hjelpe oss å nå de nasjonale klima- og miljømålene. Men vi kommer ikke helt i mål med det. Arealplanleggingen må følge opp, så det blir lavere transportbehov i hverdagen, mellom bolig, handel, offentlige tjenester og arbeidsplasser. Vi må også bruke en aktiv parkeringspolitikk som ikke oppmuntrer til økt bilbruk.

Venstre ønsker også å styre etter et overordnet og langsiktig mål om arealnøytralitet, på samme måte som vi også ønsker å oppnå et klimanøytralt samfunn. Tromsø har vist at det er mulig; etter år 2000 har innbyggertallet økt med 20.000 mens utbyggingene har holdt seg innenfor byområdet. Men ubrukte arealer er hele tiden under press. Vi må fortsette å bruke arealene økonomisk. For byene kan ikke tillates å bare vokse utover i årene fremover. Da må flere gamle industritomter omdannes og rivningstomter må bebygges fremfor å bli parkeringsplasser.

Endringer i byenes arealbruk er i dag den største trusselen mot naturmangfoldet. Arealer må derfor ses på som en begrenset, ikke-fornybar ressurs. Bedre utnytting av allerede bebygde områder, vil bidra til å verne mer sårbar natur.

I våre arktiske omgivelser er det særlig viktig.

Venstre har fremmet forslag om at den nye arealplanen også skal inneholde et arealregnskap for Tromsø kommune. Dette er et nytt grep som skal bidra til bedre avgjørelser om utviklingen fremover.

Å opprette et arealregnskap kan bidra til å synliggjøre hvor godt vi oppnår målet om fortetting og omdanning, om vi kan utnytte områder bedre, og behovet for bevaring eller restaurering av ulike naturområder.

Vi sier ikke kategorisk nei til at noen nye områder åpnes opp for boligbygging. Arealregnskapet vil derimot hjelpe kommunen å se det i en større helhet.

Tromsø har svært høye boligpriser. Det hindrer byens vekst og utvikling. Vi ønsker at folk skal få et større utvalg av boliger, til overkommelige priser. Og vi vil legge til rette for at noen utgifter for husholdningene reduseres kraftig. Ved å utvikle byen slik at transportbehovet for den enkelte er lavt kan folk unngå å bruke penger på bilhold. Den samme effekten har bildelingsordninger. Vi ønsker også å ta i bruk ulike kollektive boformer. I tillegg vil vi legge til rette for leie-for-eie-ordninger.

Arealregnskapet og tomtereserven må sees i sammenheng slik at vi får regulert nok av de rette tomtene til rett tid. Det skal sikre god og forutsigbar tilgang på byggbare tomter. Det skal ikke bli mangel på nye boliger som presser prisene opp. Tvert om; arealregnskapet kan gi en bedre arealutnyttelse og en mer kompakt by og skal bidra til mer levelige boligpriser. Samtidig skal arealregnskapet bremse nedbygging av naturen.

Arealregnskap for Tromsø er viktigere enn noen gang, for naturen og innbyggerne!