Først litt om bakteppet:

I perioden 2021-2022 har Stortinget tatt stilling til innholdet i «fremoverskuende» stortingsmeldinger, fremmet av Solberg-regjeringen, om den såkalte samepolitikken. (Nordområdemeldingen og stortingsmeldingen om «Samisk språk, kultur og samfunnsliv»)

I denne perioden har regjeringen fremmet og fått tilslutning i Stortinget, gjennom flertallsvedtak, til de forsterkede politiske og administrative grep som må til, for å videreutvikle den såkalte samepolitikken (endringer i sameloven om konsultasjoner som bygger ut og sikrer særinteresser i samfunnsliv, politikk og næring). Det er både synd og skam, men sånn er det.

Tankegodset til Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er den røde tråd i myndighetenes politikk i nord. NSR og NRL er norske spydspisser i det nordisk-russiske Samerådet, frem til 1992 Det nordiske Samerådet. NSR må forholde seg forpliktende til Samerådets deklarasjoner som sin politiske Sápmi-plattform.

Torsdag den 3. mars ble Meld. St.nr 37 (2020-2021) om «Samisk språk, kultur og samfunnsliv» debattert og votert over i Stortinget. Jeg fulgt debatten på Stortingets Nett-TV. Det var få som deltok i debatten. Stortingspolitikere som hadde ordet, opptrådte – forhåpentligvis uten å være klar over det – nærmest som politiske hjelperyttere til NSR og NRL, forelsket som de synes å være i begrepene «samisk kultur og samfunnsliv» og i «urfolket».

En «fremoverskuende» stortingsmelding lå på bordet sammen med et «fremoverskuende» fellesforslag fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre om å legge til rette for videreutvikling av den såkalte samepolitikken, dvs. videreutvikle Sametingets virksomhet. Mer om dette lengre nede i dette innlegget.

Med en "fremoverskuende" stortingsmelding og "fremoverskuende" forslag legger rikspolitikere ut et røykteppe. Alle som ønsker det kan ved gjennomlesning av meldingen, og ved å se videoklipp fra stortingsmøtet, konstatere at rikspolitikere gir NSR en håndstrekning til fortsatt politisk makterobring, og som resultat: enda mer forskjellsbehandling av folk og næring her i landet med bakgrunn i etnisitet og avstamning.

Vi må spole litt tilbake for å se sammenhengen: «Sápmi og Norge» trenger nu en «samisk tilflyttingsplan» som vil bøte på «fraflyttingen fra distriktene». Tilflyttingsplanen vil sikre «den samiske framtida» og at «det bor folk i Sápmi», argumenterte Silje Karine Muotka (NSR), da hun publiserte «samisk tilflyttingsplan» den 24. februar 2021 i norske aviser. Budskapet er skreddersydd for regjeringspartiet som har programfestet «Vi tror på Sápmi – Sápmi inn i fremtiden».

Stortingsmeldingen og NSRs tilflyttingsplan viser - ikke uventet - en samkjøring i tid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartemnent (KMD) og sametingsrådet/NSR, under utarbeidelsen av melding og plan. Departementet analyser situasjonen og vurderer utfordringer. Sametingsrådet har alle løsningene.

Løsningene skal være «urfolksforankret» og ha «urfolksdimensjonen for øyet». Og KMD, som er bundet på hender og føtter av konsultasjonsordningen fra 2005 - et ikke-demokratisk, manipulativt samtykkedialogverktøy – tar «ansvar for urfolket», er enig og skriver NSR-/NRL-løsningene inn i meldingen.

Den 15. februar fikk NSR napp hos komitémedlemmene til Høyre, SV, Rødt og Venstre: «Stortinget ber regjeringen lage en plan for å videreutvikle desentraliserte utdanninger innenfor ulike fag og samfunnsområder i de ulike samiske områdene, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» Forslaget begrunnes med at "et variert næringsliv med et vidt spekter av yrkesvalg vil kunne bidra til at flere unge flytter tilbake til sine samiske hjemkommuner etter endt utdanning».

Et etnopolitisk relatert papirtiger-forslag på siden av virkeligheten. Hva er samiske samfunn? Hva er samiske hjemkommuner? Majoriteten av de som i dag bor i de kommunene som inngår i nasjonen Sápmi (den nye NSR-delstaten?), er norsk. Hva er samisk samfunnsliv?

Forslaget falt mot stemmen til Sveinung Stensland (H) og stemmene til Ap, Sp og Frp.

Med den politiske makt og innflytelse som i det stille, ubemerket for allmenheten, er lagt i hendene på sametingsrådet/NSR de siste åtte årene, er fraflytting, som resultat av vern og næringsforbud et mer sannsynlig resultat, enn tilflytting.

Nederlaget i Stortinget den 3. mars endrer ikke på NSRs arbeid med samisk tilflyttingsplan. Sametingspresident Silje Karine Muotka kan vise til den lovfestede konsultasjonsplikten for kommuner og fylker, når hun etter hvert henvender seg til ordførere også utenfor «det samiske bosettingsområde». Etter lovendring i fjor gjelder konsultasjonsplikten for hele landet.

Sammen med fjorårets endringer i sameloven og endringene i veileder for «Plan- og bygningsloven – reindrift» er reindriftens forrang ved interessekonflikter forsterket. Den komparative etniske omveien som kommunene med dette er tvunget til å følge - og som vi nu til daglig leser eksempler på i media i form av innsigelser på innsigelser til arealplaner – representerer er en ytterligere belastning på det som er igjen av det kommunale selvstyre.

[email protected]