Gå til sidens hovedinnhold

Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing kan gå hånd i hånd

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal Norge nå sine klimamål, og samtidig bidra til at verden kan oppfylle FNs bærekraftsmål må vi sørge for at norsk næringsliv er "fit for fight". Det krever at vi fokuserer mer på hva som trengs og hvordan norske aktører kan bidra, og mindre på det som begrenser våre muligheter til å lykkes.

Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har lang tradisjon for å samarbeide om å finne gode løsninger på felles utfordringer. Vi har, sammen med staten, bidratt til at Norge har klart seg bedre gjennom store kriser enn mange andre land, helt siden etterkrigsårene til finanskrisen i 2008 og videre frem til i dag.

Vi har ulike syn på mye, men to sentrale ting mener vi er viktig:

  • Klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor i vår tid. Den krever at vi gjør store grep også her hjemme for å få ned globale klimagassutslipp. Her skal industrien bidra.
  • Vi må fortsette å skape arbeidsplasser og sikre fellesskapet inntekter. Da må vi ta i bruk våre ressurser og verdensledende teknologiske kompetanse for å levere det som trengs i en bærekraftig verden.

Utfordringene fremover krever at vi i enda større grad enn tidligere vender oss til industrien både på land og til havs for å finne de gode og bærekraftige løsningene vi trenger. Løsninger som også er med på å bygge livskraftige samfunn rundt i hele landet. Vi ønsker oss politiske ledere som i større grad stiller opp for og stiller krav til industrien, og sikrer at rammebetingelse og virkemiddelapparatet styrkes og utvides slik at vi får redusert utslipp raskere og bygget opp nye grønne verdikjeder.

Vi ser stadig at debatten om energi- og klimaomstilling tilspisses. Den går seg ofte fast i et spor som mest handler om "for eller mot" enkeltnæringer eller enkelttiltak. Det er forståelig at stort engasjement kan medføre høy temperatur i debatten, men dessverre forsvinner ofte de viktige nyansene underveis.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har laget en rapport hvor de har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

Målet med arbeidet har vært å finne et felles utgangspunkt for videre satsing på norske arbeidsplasser basert på myndighetenes klimamål, i en tid der det statsfinansielle handlingsrommet blir mindre, og hvor velferdsoppgavene vil utgjøre en større andel av statsbudsjettet. De store løftene må skje i fellesskap, og politikken må legge til rette for dette.

Tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er ett av norsk industris fremste konkurransefortrinn. Rikelig krafttilgang er en avgjørende forutsetning for at mange industrielle initiativer skal bli realisert, og her er infrastruktur som overføringslinjer og -kabler en flaskehals i dag. Øst-Finnmark, kV 420 – Skaidi-Varangerbotn, er for eksempel den eneste regionen i Norge i dag uten utbygd sentralnett. Elektrifisering er det viktigste tiltaket for å innfri klimamålene og realisere de industrielle ambisjonene. Derfor må det satses på en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet.

For et lite land som Norge, må vi erkjenne at vi ikke kan ta markedsandeler på alle områder i et internasjonalt marked. Vi må prioritere og innrette satsingen der markedspotensialet er stort nok, og der vi har konkurransefortrinn. Men mulighetene er store.

Det pågår flere nyskapende prosjekt i Nord-Norge:

  • Freyr jobber med å få etablert en battericellefabrikk i Mo Industripark
  • Varanger Kraft samarbeider med Aker Clean Hydrogen for å få realisert et hydrogen- og ammoniakkanlegg i Berlevåg.
  • Horisont Energi har fått med Equinor på ei satsing på produksjon av karbonnøytralt ammoniakk i Finnmark.
  • I tillegg kommer de lokale kraftselskapenes satsing på landstrøm, og tilrettelegging for elektrifisering av store industrielle anlegg, blant annet Equinors LNG-anlegg på Melkøya.

Disse, og mange flere initiativ er samlet i et felles nordnorsk klyngesamarbeid "Energi i nord", der 35 aktører, med ledende næringsorganisasjoner, energiselskaper, havner, industriparker, forskingsinstitusjoner, kommuner og begge fylkeskommunene i nord fokuserer på null utslipp, fornybar energi og verdiskaping.

Energipolitikken som skal føres fremover må stimulere til en satsing på industri og verdiskaping her hjemme. Dette krever forsterkning og opprusting av kraftnettet, økt fornybar kraftproduksjon – vind, vann og sol – og nye grep og virkemidler for energieffektivisering. Vi må gripe mulighetene som ligger i batteriproduksjon, storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk, havvind og videreutvikle prosessindustrien, petroleumsindustrien og fornybarnæringen.

Denne plattformen gir ikke alle svarene, men det bør være et sterkt signal til politisk ledelse og myndigheter at LO og NHO med sentrale forbund og landsforeninger har samlet arbeids- og næringslivets interesser med konkrete anbefalinger på veien videre.

Kommentarer til denne saken