Aslak Versto Storsletten, rådgiver i Civita, spør i Nordlys 23.1.23 om konkurranseutsetting av eldreomsorgen kan være et svar på noen av problemene i Tromsø kommune. Han mener vi skiller oss ekstra negativt ut når det gjelder kostnadsnivået i eldreomsorgen, og at det skyldes at de styrende partiene har ideologiske skylapper fordi vi vil ha en omsorg uten profitt. Han hevder videre at vi har brukt millioner av kroner på å overta hjemmetjenester fra private aktører.

Les også

Kan konkurranseutsetting av eldreomsorg være et svar på noen av problemene i Tromsø?

Den siste påstanden finns det et enkelt svar på. Da kontrakten med Privat Omsorg Nord gikk ut, ble brukerne innlemmet i det kommunale systemet uten problemer og uten ekstra kostnader. Det sier seg selv at det er mer kostnadseffektivt å ha én administrasjon i stedet for to, og at det er billigere for kommunen å drifte uten å betale et privat selskap profitt.

Storsletten kommer i innlegget sitt med insinuasjoner om at de kommunalt ansatte vil ha en tendens til å drive tjenesten mindre effektivt uten konkurranse med private aktører. Det er en påstand som oser av mistillit til de som jobber i tjenesten og er en grov fornærmelse som våre helsearbeidere absolutt ikke fortjener! De gjør en kjempejobb hver dag, til alle døgnets timer og tåler sammenligning med hvem som helst hvor som helst.

Les også

Civita gir dårlige råd

Det er riktig at Tromsø kommune har et relativt høyt kostnadsnivå i helse og omsorg. I 2021 brukte vi 21% mer enn ressursbruksindikatoren tilsa, altså de faktorene Staten bruker for å beregne behovet - og dermed tilskuddet vi får til helse og omsorgstjenester i Tromsø. Vi ligger høyere enn de andre store bykommunene og vi ligger høyere enn gjennomsnittet for landet på mange områder. Årsaken er at vi gir mer tjenester enn kommunene vi blir sammenlignet med:

  • - Vi bruker mer penger pr. bruker på sykehjem
  • - Vi har høyere bemanningsfaktor pr. bruker i hjemmetjenesten
  • - Vi gir flere timer hjemmetjeneste til brukere under 67 år
  • - Det bor flere over 80 år i bolig med heldøgns omsorg i Tromsø

Litt av forklaringen på at vi bruker mer penger enn andre kommuner, handler om at vi har lavere fagdekning enn gjennomsnittet, noe som krever økt bemanning. Vi har boliger uten riktig brannklasse, hvilket tilsier at vi må ha flere nattevakter. Vi mangler tilpassede boliger som gjør at vi i for mange tilfeller ikke får gitt tjenester på riktig tjenestenivå eller må kjøpe dyre private løsninger. Dette er problemstillinger vi er godt i gang med å løse ved at det bygges nye omsorgsboliger. Ingen av disse problemene løses ved å privatisere tjenestene.

De "skylappene" politisk ledelse i Tromsø kommune har, kalles troen på velferdsstaten. Vi går inn for gode fellesskapsløsninger der de ansatte har hele faste stillinger, gode pensjonsordninger, utvikling i jobben og trygghet i et godt faglig arbeidsmiljø. I Tromsø kommune har vi tillit til våre ansatte og stoler på at de gjør gode vurderinger i jobben sin til innbyggernes beste. Det er vår ideologi.