Norges Lastebileierforbund har utfordret partiene i fylkestingsvalgkampen til å si noe om vei. Arbeiderpartiet takker for gode spørsmål og for at et viktig tema settes på dagsorden. Svar følger:

(1) For Arbeiderpartiet har det vært og vil være viktig å prioritere veivedlikehold i Troms. 3000 km fylkesvei knytter oss sammen i Troms og er avgjørende infrastruktur for at lokalsamfunn og næringsliv skal kunne utvikle seg. Derfor ble fylkesvegløftet innført med Arbeiderpartiet i spissen. To milliarder skal brukes for å få bedre standard på 1100 km av veinettet. For mye penger har blitt brukt på nød-reparasjoner. Nå ruster vi opp slik at veier, bruer og tuneller blir sikrere og bedre i stand til å tåle tyngre kjøretøy.

Les også

Dette ønsker vi svar på fra partiene i årets fylkestingsvalg

Vi er godt i gang, men mye gjenstår, så det er viktig at regjeringa følger opp med mer penger. I dag bevilger staten dobbelt så mye penger pr. kilometer til drift og vedlikehold av riksveger enn fylkesveger. Det kan ikke fortsette. Hurdalsplattformen slår fast at staten skal lage en forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet og Troms Arbeiderparti forventer at det leveres på lovnadene.

(2) Enhver ulykke er en ulykke for mye og dårlige veier kan skape farlige situasjoner. Derfor prioriterer vi opprusting av det eksisterende veinettet. Veiene våre er ofte ras- og skredutsatt, de er krevende å drifte sommer som vinter og vi trenger bedre forhold for myke trafikanter. Vi må fortsette å sette av penger, ta i bruk moderne løsninger for veidrift og skredsikring, bygge mer gang- og sykkelvei, samt bidra til holdningsskapende arbeid og trafikkopplæring for barn- og unge.

(3) Kyst-til-marked-strategien har gitt resultater og gjennom de fire årene som Arbeiderpartiet har styrt samferdselspolitikken i fylket har sjømatveier på Senja, i Tromsø og på Skjervøy fått betydelige løft. Vi har startet jobben med å bedre veiene i Ibestad kommune, men det er enda noen uløste strekninger som vi vil prioritere. For Arbeiderpartiet er det et poeng å ruste opp veiene til en standard som tåler tungtransport uten at veikroppen går i oppløsning.

De tunge investeringene vi nå gjør i det eksisterende vegnettet gjør det helt nødvendig med statlig medfinansiering om nye forbindelser skal bygges i fylket vårt. Arbeiderpartiets mål er å knytte Troms tettere sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene. Vår ambisjon er å både realisere Nordområdeveien og vei over Malangshalvøya, men for å få dette til må staten stille opp og Troms Arbeiderparti jobber for at vi skal få uttelling i Nasjonal Transportplan (NTP). Vi har for det meste fylkesvei i Troms, og da mener vi at det er rett og rimelig at staten er med å finansiere større prosjekter som kan utløse muligheter i hele Nord-Norge.

(4) I et fylke (foreløpig) uten jernbane, er vi helt avhengig av å få fraktet gods langs vegnettet. Hovednøkkelen til å få flere unge til å velge veien som arbeidsplass ligger i å bedre lønns- og arbeidsvilkårene. Det må løses sammen med partene i arbeidslivet. Fra vår side vil vi bidra med å stille krav til ordnede lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter for å motvirke sosial dumping, vi vil fortsette med opprustning av veinettet så yrkessjåførene får en tryggere arbeidshverdag og vi vil arbeide for nødvendig infrastruktur som f.eks. flere døgnhvileplasser langs riksvegnettet. I tillegg må utdanningstilbudet i størst mulig grad være tilpasset behovene, og vi vil gjerne samarbeide med fagforeninger og bransjeorganisasjoner om alt som kan bidra til bedre rekruttering.

(5) Av konkrete prosjekter som er viktige for Troms Arbeiderparti i forbindelse med NTP kan nevnes: Nasjonale program (m/finansiering) for å redusere vedlikeholdsetterslep på fylkesveier og for bedre ras- og skredsikring, Nord-Norgebanen, Nordområdeveien (Tidl. Ullsfjordforbindelsen) og Malangsvegen. I tillegg vet vi at veier av betydning for forsvar og beredskap må prioriteres fremover, men Arbeiderpartiet vil jobbe for at det følger med ekstraordinære statlige midler til prosjekt som er viktige av nasjonale hensyn. Vi kan ikke sette alt på vent i resten av fylket for å løse nasjonale forsvars- og beredskapsoppgaver.

(6) Troms Arbeiderparti ser med bekymring på at Nye Veiers prosjekter i Nord-Troms ikke har fått en startdato og vi forventer en sterkere politisk styring av samferdselssektoren slik at det det blir bygd statlige veier også i fylket vårt. Vi vil jobbe for at våre prosjekter blir prioritert på en forutsigbar måte og vi vil følge opp regjeringens evaluering av hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier i Norge skal organiseres i fremtiden.

Les også

Uten lastebilen stopper Troms

Les også

Samferdsel i Troms