Hvordan skal utviklingen i Nord-Norge og de Arktiske delene av Norge være? Dette forsøker regjeringen å gi svar på gjennom Nordområdemeldingen. I meldingen peker de retning for sikkerhetspolitikken, næringspolitikken, befolkningsutvikling og klima, men nordområdemeldingen inneholder ingen konkrete tiltak for hvordan vi skal nå målene på disse områdene. Vi ønsker derfor å presentere noen satsinger som vi mener vil bidra til å gi Nordområdemeldingen innhold og realisere de mulighetene vi ser i nord.

Våre forslag tar utgangspunkt i to grunnleggende behov for den nordnorske landsdelen: Vi trenger flere og mer varierte private arbeidsplasser. Og vi trenger flere innbyggere for å kunne realisere de verdiene som finnes i Nordland, Troms og Finnmark. Her er våre forslag til tiltak for nordområdene:

1. Økt støtte til gründere og entreprenørskap

Det første tiltaket regjeringen bør iverksette er en sterkere satsing på gründere og entreprenørskap i nord. Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Aasheim, uttalte nylig at entreprenørskap og innovasjon er gitt for lite vekt i utdanningen. Vi mener økt økonomiske støtte til gründere, og økt satsing på entreprenørskap i skoleverket, er et av de viktigste tiltakene for å skape de nye, spennende private virksomhetene som skal bidra til verdiskapingen i nord. Om flere gründere ser mulighetene i å etablere sin virksomhet i Nord-Norge, vil disse bedriftene tiltrekke seg studenter og kompetent arbeidskraft fra inn- og utland.

2. Sterkere incentiver for grønn omstilling

Videre mener vi næringsutviklingen i Nord-Norge bør ha en tydelig grønn profil. Frem mot 2030 vil det grønne skiftet sette et stadig sterkere preg på det norske og internasjonale samfunnet. Vi ønsker at gründere og annet næringsliv i nord skal gå i front i denne utviklingen. La oss gjøre Nord-Norge til et laboratorium for grønn omstilling, hvor vi belønner de bedriftene som tar steget og gjennomfører tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk nå. Det vil gi en boost til nye, spennende prosjekter som setter Nord-Norge på kartet med positivt fortegn. Om Nord-Norge tar lead på det grønne skiftet, kan vi tilføre historien om landsdelen en ny dimensjon som bidrar til at vi tiltrekker oss kompetente medarbeidere fra inn og utland, som en motvekt til de som velger å flytte sørover.

3. Kompetanseløft på grønn omstilling

Det tredje forslaget vi ønsker å foreslå er et kompetanseløft for nordnorsk næringsliv – med vekt på grønn omstilling. Ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon har seks av ti bedrifter i Nord-Norge et udekket kompetansebehov. Hver fjerde bedrift har utilstrekkelig IKT-kompetanse, to tredjedeler har behov for kunnskap for å imøtekomme klima- og miljøkrav og en av tre bedrifter har hatt rekrutteringsproblemer.

Vi ønsker et kompetanseløft for nordnorsk næringsliv som gjør det mulig for arbeidstakere som står i jobb å utvikle sin kompetanse, uten å måtte flytte til Tromsø, Trondheim eller Oslo. Denne satsingen må ha særlig fokus på de mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Slik kan vi gi nye jobbmuligheter til de menneskene som bor der verdiene skapes, og utvikle den kompetansen som kreves for å realisere det grønne skiftet i nord.

4. Gratis barnehageplasser

På listen over tiltak som kan snu flyttestrømmen sørover har vi også lyttet til signalene fra unge voksne i sør. På toppen av deres ønskeliste for å flytte nordover finner vi økonomiske incentiver som nedskriving av studielån og gratis barnehageplass. Vi mener vi må ta de unge på alvor og gjøre det vi kan for å snu den negative befolkningsutviklingen nå. Om gratis barnehageplasser bidrar til at flere unge nordmenn velger å etablere seg nord for polarsirkelen- ja, da mener vi det er et tiltak regjeringen bør utrede og vurdere.

Samtidig vil også vi argumentere for en utvidelse av ordningen med nedskriving av studielån. Denne ordningen har vært en udiskutabel suksess for Nord-Troms og Finnmark siden den ble innført på slutten av 80-tallet. Nå mener vi tiden er moden for å utvide ordningen til hele Troms og Finnmark.

Hva skjer om vi iverksetter disse tiltakene som en del regjeringens plan for nordområdene? Vi tror en særskilt satsing på det grønne skiftet i nord vil være symbolsk viktig, i en verden hvor mange land bruker nordområdene som temperaturmåler for de pågående klimaendringene. Videre tror vi en slik satsing vil tilføre landsdelen den energien som behøves for å utvikle ny kompetanse og skape nye innovative bedrifter som arbeidstakere fra hele verden ønsker å arbeide for. Om vi lykkes med dette vil kanskje behovet for gratis barnehageplasser og nedskriving av studielån forsvinne. Men vi er ikke helt der ennå.