4. desember vedtok Sametinget likestillingsmeldingen “Sábme Jállu”, modige Sápmi. I meldingen tar Sametinget for seg fem “innsatsområder”: kjønnslikestilling, seksuell orientering og kjønnsidentitet, vold i samiske samfunn, funksjonsnedsettelser og hatkriminalitet. Innenfor hvert område beskrives status og utfordringer, etterfulgt av et spesifisert mål, og flere strategipunkter. Det er fantastisk at Sametinget tar tak for å sikre likestilling i Sápmi! Vi i Garmeres jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi, og selv om vi er glade for at Sametinget definerer LHTBIQ som et eget innsatsområde, så har vi noen kritiske merknader.

Sametinget har gjort en grundig jobb både når det gjelder definisjonsarbeid og forskningsstatus som beskriver hvilke utfordringer samiske lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner eller skeive møter. De har tatt for seg relevant forskning, og vet at skeive generelt i større grad sliter med psykisk uhelse og selvmordsforsøk, at skeive samer er mer utsatt for mobbing, og kan oppleve ekskludering fra primærnæringer og religiøse miljøer på bakgrunn av seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet.

Samtidig reflekteres dette på ingen måte i de få og vage strategipunktene som er formulert. Hva i all verden betyr det egentlig å “være aktive bidragsytere til holdningsskapende arbeid for større åpenhet og aksept”? Hvordan har Sametinget tenkt å gjøre dette i praksis? Og hvorfor finnes det ikke konkrete strategipunkter som reflekterer de utfordringene Sametinget selv peker på i statusgjennomgangen?

Sametinget har flere gode og viktige poeng i beskrivelsen av status og utfordringer. Blant annet om kjønn, hvor de påpeker at “Vi må tørre å snakke om kjønnsidentitet i samisk samfunn. Både om det å være mann, om det å være kvinne og det å ikke føle seg helt hjemme i noen av de to kjønnskategoriene – eller å føle seg hjemme i begge.” De anerkjenner dermed at “...det er mange samer som ikke føler seg velkommen eller hjemme i det samiske fellesskapet på grunn av sin kjønnsidentitet, og de blir møtt med taushet”.

På tross av at Sametinget selv beskriver denne situasjonen, så klarer de ikke å inkludere denne gruppen i sin egen melding, ut over i kapittelet som handler spesifikt om seksuell orientering og kjønnsidentitet. Alle strategipunktene under innsatsområdet kjønnslikestilling – som man kunne se for seg også var relevant for de av oss som bryter med normer for kjønn – ekskluderer de som definerer seg utenfor kategoriene mann og kvinne.

Sametinget vil nemlig blant annet “bidra til at flere unge menn og kvinner deltar i samepolitikken,” og “bidra til økt demokratisk deltakelse for kvinner og menn gjennom Sametingets valgforberedende arbeid.” I meldingen forklares det med at i statistikk forholder man seg til de juridiske kjønnskategoriene, “mann” og “kvinne”, og at man derfor ikke har tallmateriale på transpersoner og ikke-binære.

Dette betyr imidlertid ikke at Sametinget, på bakgrunn av dette, skal ekskludere denne gruppen i kjønnslikestillingsarbeidet. Som Sametinget selv påpeker i meldingen: “Likestillingsarbeidet skal angå alle.” Sametinget har gang på gang i meldingen ikke benyttet seg av mulighetene til å inkludere de av oss som bryter med normer for kjønn. Å skrive “alle kjønn”, “alle”, eller bare “samer” i stedet for “kvinner og menn” burde vært en selvfølge i en likestillingsmelding. Inkluderende språk er en enkelt måte å signalisere at man anerkjenner at likestillingsarbeidet faktisk er nødt til å ta høyde for at det finnes flere enn to kjønn. Og dette antar vi jo at Sametinget gjør.

Garmeres skulle gjerne ha kommet med innspill på Sametingsmeldingen før den ble vedtatt, men det fikk vi dessverre ikke tilbud om. På den måten kunne man unngått å vedta en lite inkluderende og lite konkret melding. Vi ser frem til at meldingen følges opp med en handlingsplan, og ber om å bli inkludert når denne skal utarbeides.