Ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest er det vel 300 studenter for øyeblikket. De aller fleste studerer til å bli sykepleier og en stor del av utdanninga foregår i praksis feltet. Det betyr at studentene følger en erfaren sykepleier og lærer etter mester- svenn prinsippet. Dette foregår døgnet rundt. Tilsvarende gjør også legestudentene, til sammen 24 studenter fra høsten 2019.

Det har vært en stor vekst i utdanningstilbudet innenfor helsefag ved UiT i Hammerfest de siste årene. Høsten 2014 var student tallet til sammenligning 163. Studentene er også i kommunene i deler av sin praksisperiode men i mindre omfang enn på sykehuset.

Studenten er en ressurs

Studentene er en yngre og framtidig kollega og lærer mens de utfører et arbeid. Samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset og UiT er helt nødvendig for at samfunnet skal kunne utdanne nye helsearbeidere. Vi vet fra både internasjonal og egen forskning at de vi utdanner selv, også fortsetter å jobbe lokalt (1-3). Ved Hammerfest sykehus jobbes det derfor hver dag med utdanning av nye kollegaer under mantraet “studenten er en ressurs”.

Bredde i tjenestetilbudet:

I det avsluttende studieåret har legestudentene egne konsultasjoner under veiledning av en erfaren lege - som oftest en overlege. Skal man kunne mestre legeyrket må man beherske hele spektret av det «vanlige og det farlige» som nyutdannet. Derfor må vi ha legespesialister i fag som Øre- nese- hals, øye, kreft, revmatologi, nevrofag, røntgen, anestesi, pediatri og gynekologi, ved siden av medisin og kirurgi. Denne bredden i tjenestetilbudet er en forutsetning for utdanninga av leger i Finnmark. Endringer på sykehuset vil gjøre at utdanningstilbudet justeres opp ved tilførsel av nye tjenestetilbud, men også ned hvis bredden av tilbudet endrer seg.

I dag er størrelsen på Hammerfest sykehus passelig for å gi et godt utdanningstilbud. Det ser vi jo nettopp når antallet studenter i praksis er så høyt som det er. I løpet av forrige studieår var det 1650 uker med enkelt-studentutplasseringer ved Hammerfest sykehus. Et studieår er på 40 uker. De 20 nye studieplassene i sykepleie i Alta og 25 plassene for samisk sykepleieutdanning i Kautokeino er da ikke regnet inn, men vil komme i tillegg når det er avklart hvordan studieplanen blir og hvor praksisukene skal være for å fylle læringsmålene.

I tillegg utdannes det spesialister i alle de nevnte sykehusspesialiteter, unntatt kreft og øyefaget. Samt videreutdanning til spesialsykepleier i kreft, barnemedisin, anestesi, operasjon og intensivmedisin.

Andre studenter ved sykehuset

I tillegg til de stedlige studentene ved UiT i Hammerfest har helsefakultetet også studenter i praksis fra studier som ergoterapi, fysioterapi, radiografi, jordmorstudiet, psykologi, vernepleie, ambulansesjåførlærlinger og lærlinger i helsefag.

Vitenskapelig arbeid

Det er flere som også er i et utdanningsløp for å ta doktorgraden – den høyest mulige utdanningen i Norge. PhD studenter får sin forskerutdanning under nøye veiledning av etablerte forskere både ved sykehuset og ved UiT. De fleste doktorgradsprosjektene er tilknyttet prosjekter ved Finnmarkssykehuset, hvor de får sin lønn og gjerne har permisjon fra sin kliniske stilling. Men også sykepleierutdanningen har en stipendiat og forskningsaktivitet gjennom egen forskningsgruppe med fokus på helsetjenesten og sykepleieutøvelse i distriktene og samiske områder.

“Finnmarksmodellen”, som er et samarbeid mellom kommuner, universitetet og Finnmarkssykehuset om legeutdanning på 5. og 6. studieår, startet opp høsten 2018. Det er allerede en stipendiat og det lyses straks ut to til.

I Finnmarkssykehuset er det per i dag ni som forsker på deltid og ellers jobber på sykehuset i Hammerfest. Sammen med andre forskerkollegaer i Finnmarkssykehuset som er på SANKS/ Karasjok, i Kirkenes og i Alta, utgjør dette antagelig den største forskergruppen i Finnmark. Ved siden av undervisningsoppgaver, egen forskning veiledes PhD studenter og 15 - 20 masterstudenter innenfor ulike profesjoner. Denne forskningsaktiviteten er igjen med på å styrke pasientbehandlingen.

Rekrutteringseffekten

Universitetet utdanner altså hvert år helsefag studenter av alle slag som er blitt kjent med Finnmarkssykehuset og kommunene som framtidig arbeidsplasser. Å utdanne til landsdelen er kjernen i samfunnsoppdraget til UiT. Når antallet helsefagstudenter ved UiT Hammerfest er doblet de siste fire årene, blir det interessant å følge de nyutdannedes valg av arbeidsted og hva som har påvirket deres valg. Rekruttering av nye medarbeidere innenfor helsefagene er høyt oppe på dagsorden. Med den økte utdanningsaktiviteten i Finnmark er vi kanskje ikke så verst rigget for framtiden. Det vil jo nettopp videre forskning kunne svare på.

  • 1. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts – a tool for improving the health care service in circumpolar region? Nilsen G, Huemer J, Eriksen L. Int J Circumpolar health 2012
  • 2. GaskM, Halvorsen PA, Aaraas I et al. Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1026 - 31.
  • 3. How underserviced rural communities approach physician recruitment: changes following the opening of a socially accountable medical school in northern Ontario. O mian, Hogenbirk J, Strasser R. Ca J rural Med 2017.