Arbeiderpartiet har over flere tiår bidratt til en positiv utvikling i norske fiskerier. Ikke minst har Arbeiderpartiet slått ring rundt stabilitet i ressursfordelingen og strukturpolitikken. En kvotestabilitet til beste for aktørene i kyst- og havfiskeflåten, og til beste for verdiskapningen og aktiviteten langs hele norskekysten.

Bred enighet

Stabilitet i ressursfordelingen har hatt bred støtte i Stortinget og fra organisasjonene i næringen, Norsk Sjømannsforbund/LO, Sjømat Norge og Norges Fiskarlag. Dagens fordeling mellom fartøygruppene ble fremforhandlet av Norges Fiskarlag, og innebar at havfiskeflåten måtte akseptere reduserte andeler for å oppnå enighet om ressursfordelingen. Enighet om ressursfordelingen var forutsetningen for at fiskeflåten kunne bli lønnsom og attraktiv, og har ligget fast i 25 år.

Arbeiderpartiet skriver i tilknytning til sitt program under overskriften «Variert flåte»;

«Vi vil sikre forutsigbare rammebetingelser og beholde trålstigen, noe som innebære at kvotefordelingen mellom trålerne og andre fartøygrupper ligger fast.»

De aller fleste av fiskerne og fiskeriorganisasjonene stiller seg bak Arbeiderpartiet på dette punkt. Stabilitet betyr nettopp at fordelingen ligger fast. Enhver endring gir ustabilitet og usikkerhet, og vil ramme aktiviteten og verdiskapningen i de maritime næringene. Manglende stabilitet vil også ramme fiskeflåtens mulighet til å møte det grønne skiftet.

Skaper usikkerhet

Førstekandidaten Cecilie Myrseth, i Troms Arbeiderparti, har i ulike sammenhenger uttalt at fartøyeiere i åpen gruppe og den minste flåtegruppen, skal få økte kvoter på bekostning av stor-kyst, konvensjonell hav (autolineflåten) og trålerflåten. Kandidaten har pekt på at kvoter er flyttet fra kystfiskeflåten til havfiskeflåten. Dette er feil. Verken autolineflåten, trålerne eller stor-kyst har fått kvoter på bekostning av kystflåten. Svært mange er bekymret for signaler om endringer i sentrale rammevilkår.

Vi konstaterer for øvrig at andre sentrale talspersoner for Arbeiderpartiet forsikrer om at kvotefordelingen ligger fast, men ønsker å gjeninnføre trålstigen. Videre poengteres det at heller ingen andre endringer i fiskeripolitikken vil finne sted uten en grundig behandling og utredning. Det blir pekt på at Arbeiderpartiet har kritisert dagens regjeringsparti for manglende konsekvensutredninger i fiskeripolitikken, da må ikke partiet gjøre samme feilen selv.

Vi vil understreke følgende;

  • Det er grundig dokumentert at havfiskeflåten ikke har økt sine kvoter på bekostning av kystflåten. Snarere tvert imot.
  • Enkelte rederi i kystflåten, har bygget fartøy over 28 meter som tidligere var grensen for hvor stort et kystfartøy kunne være. De blir i dag benevnt stor-kyst.
  • Et enstemmig storting gikk inn for fartøyeierne kunne bygge større fartøy av hensyn til råstoffkvalitet, sikkerhet og det grønne skiftet. De som har valgt å bygge større fartøy fikk ikke økte kvoteandeler.
  • Fartøyeiere som har gjort som Stortinget har tillatt og anbefalt bør ikke straffes gjennom reduserte kvoteandeler.

Vi ønsker en bred politisk enighet om rammevilkårene for fiskerinæringen. Vi har hatt en slik enighet frem til Stortingets behandling av Kvotemelding. Regjeringens Kvotemeldingen fikk med rette sterk kritikk, og var et dårlig utgangspunkt for å oppnå bred politisk enighet på Stortinget. Forhåpentligvis vil et nytt storting klare å bli enige med utgangspunkt i at fiskernes berettigede forventninger skal bli innfridd.

Rekruttering

Myrseth ønsker å prioritere åpen gruppe av hensyn til rekrutteringen i næringen. Åpen gruppe består i hovedsak av fiskere som har solgt seg ut av lukket gruppe i kystflåten eller er eller har vært mannskap på fartøy i kyst- og havfiskeflåten. I tillegg deltar mange utenlandske fiskere bosatt i Norge i åpen gruppe. Nyrekruttering av ungdom til åpen gruppe skjer i begrenset grad.

Rekruttering til næringen handler om mer enn at hver fisker skal ha eget fartøy og egen kvote. Mange ønsker å være ansatt i kyst- og havfiskeflåten, uten ansvar for eget fartøy. Rekrutteringen til næringen er god, selv om ikke alle kan eie eget fartøy.

Stor-kyst, autoline og trål har svært mange lærlinger om bord, som ender opp med fagbrev. Det er rekruttering i praksis.

Garantist for kysten

Den havgående flåten er garantisten for at vi kan satse på norsk foredlingsindustri. Stor-kyst, autolineflåten og trålerflåten sørger for helårlige arbeidsplasser både på sjø og land. En omfordeling av kvoter vil ramme kysten og verdiskapningen i Norge.

Vanlige folk

Til sammen 3000 fiskere og deres familier bosatt langs kysten kan bli rammet av omfordelingen. Vanlige folk som risikerer at familieinntekten reduseres med opptil 50 000 kroner årlig. Vi tror ikke Arbeiderpartiet vil endre grunnleggende forutsetninger for sin egen struktur- og fiskeripolitikk. Endringer som vil ramme fiskerne ansatt i stor-kyst og havfiskeflåten, for å tildele noen få fiskere en lottogevinst. Endringer som vil svekke muligheten til å møte det grønne skifte, redusere lønnsomheten og ramme verfts- og utstyrsindustrien langs kysten. Ramme de som er kjernen i Arbeiderpartiets «vanlige folk».