Fosen-saken er viktig, men konsekvensene er usikre pr. i dag. Likevel går enkelte langt i å bruke denne betente saken for å fremme egne agendaer. Når dette får skje med NRK som plattform er det ikke greit.

Mange reagerte nok en gang på ensidig vinkling i Nordnytt sist torsdag. Dekningen av statsminister Støres besøk på Sametinget ble fulgt opp med det høyst relevante spørsmålet om hvordan regjeringen skal komme seg ut av den floken som har oppstått.

Hvem hentet NRK inn som «nøytral ekspertkommentator»? Jo, politisk redaktør for Altaposten, Jarle Mjøen; av mange kjent for å drive ensidig fremming av sin hjemby Altas interesser i stedet for å fremme balansert og etterrettelig journalistikk.

Mjøen nølte ikke med å gi fasiten: Det er nemlig bare for Staten å kutte planene om å bygge den planlagte 420 kv-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Det vil ifølge Mjøen blidgjøre reindriften og dempe konflikten. Mjøen kom flere ganger av eget initiativ inn på nevnte kraftlinje uten å være spurt om denne.

Mjøen mente å vite at det kommer til å bli rettssaker dersom linjen skal bygges, og at staten kommer til å tape disse. Dette sa Mjøen selv om han vet at Hålogaland lagmannsrett så sent som i 2022 gikk gjennom nyere forskning om rein og unnvikelse fra kraftlinjer. Dette i forbindelse med et overskjønn som nettopp gjaldt kraftledningen frem til Skillemoen. Lagmannsrettens flertall kom til

«at det basert på den nyere forskning som foreligger, ikke kan legges til grunn at kraftledninger i seg selv generelt leder til unnvikelsesatferd hos tamrein».

Videre uttalte retten at:

«Lagmannsretten er – som det vil fremgå av drøftelsen av erstatningsspørsmålet under – kommet til at den nye kraftledningen hverken alene eller sett i sammenheng med den øvrige infrastruktur i området, har vesentlige negative konsekvenser for reindriften innenfor reinbeitedistriktet eller reindriftsutøvernes mulighet for kulturutøvelse.

De negative virkningene av tiltaket er – som lagt til grunn av tingretten - i all hovedsak knyttet til anleggsfasen og forstyrrelsene i den forbindelse som medførte økt behov for gjeting fra reindriftsutøvernes side og i noen grad også antas å ha påvirket slaktevektene på distriktets rein i anleggsfasen. De negative virkningene knytter seg i noen, men langt mer begrenset grad også til en tilvenningsfase etter at kraftledningen er tatt i bruk.

Konsesjonsvedtaket innebærer således – etter lagmannsrettens syn – ingen krenkelse av reindriftsutøvernes rettigheter etter SP artikkel 27.»

420 kv-linjen som ble bygd fra Balsfjord i Troms stopper i dag ved Skillemoen i Alta. Mjøen har tidligere ikke lagt skjul på at han mener at dette er tilstrekkelig. Kan det ha å gjøre med at det vil gi Alta betydelig tilgang på kraft som de slipper å dele med resten av Finnmark? Mjøen har gjentatte ganger gått ut mot videreføring av linjen til Hammerfest. Hvor beleilig er det ikke at han nå i kjølvannet av Fosen-aksjonen kan lene seg på argumenter om reindrift for å få det som han vil?

NRK kjenner Mjøen og hans ståsted. Hva ligger til grunn for at en kommentator med et ensidig Alta-perspektiv ble valgt til å kommentere en så konfliktfylt og meget viktig sak for resten av fylket? Hvorfor fikk Mjøen fremføre sitt budskap uten motstemmer?

Vi forventer bedre av NRK i fremtiden.