Fylkestinget skal i desember vedta budsjettet for neste år og ny økonomiplan for 2022-2025. Forslaget til budsjett som er fremlagt av fylkesrådet er dyster lesning for utdanningssektoren i region Finnmark.

Fylkeskommunen skriver i en noe svulstig pressemelding 26.11.2021 blant annet at på grunn av høye rente- og avdragsbelastninger, må driftsutgiftene på tjenesteområdene reduseres. Det skrives i en situasjon med historisk lave rentenivåer. Med flere rentehevinger i horisonten ser en dyster framtid med ett enda verre ut.

Fylkesrådet foreslår at utdanning øst (region Finnmark) skal kutte 15 millioner kroner på fem måneder i 2022. Dette betyr reduksjoner i tilbudet for elevene allerede fra høsten 2022. Det er all grunn til å stille spørsmål med om dette i det hele tatt er gjennomførbart

Finnmark har hatt store utfordringer med stort frafall i videregående opplæring. De siste årene har derimot trenden snudd og flere og flere fullfører. Utdanningsforbundet er bekymret for at den positive utviklingen vil snu i kjølvannet av de foreslåtte nedskjæringene i skolesektoren.

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark frykter at kvaliteten på tilbudet til elevene vil bli kraftig redusert. Vi er opptatt av at våre unge skal ha et godt og likeverdig tilbud som ruster dem for fremtidens arbeidsliv - uavhengig av hvor i fylket de bor. Det er fullstendig urimelig at manglende finansiering av fylkeskommunen, tilstanden på fylkesveiene, og kostnader ved sammenslåing og oppsplitting skal gå ut over elevene.

Om skoletilbud blir borte, blir flere lokalsamfunn rammet. Da blir det enda mindre attraktivt å bo i en landsdel som har store demografiske utfordringer. Fine veier som går gjennom tomme bygder kan da bli fremtida.

Det foreslåtte budsjettforslaget vil få store konsekvenser, ikke bare for elevene, men også for de ansatte og deres arbeidsvilkår. Vi som organiserer lærere i videregående opplæring, merker stor oppgitthet, og vi frykter at mange vil gi opp og heller søke seg til andre jobber. Det vil føre til en kompetanseflukt det kan bli svært vanskelig å stoppe, og som neppe tjener landsdelen på sikt.

Hvordan de nevnte kuttene tenkes gjennomført er det knyttet svært stor usikkerhet til. Dette arbeidet har pågått i en lukket prosess som har skapt stor frustrasjon på skolene og i lokalsamfunnene. Ulike forslag har vært løselig presentert, uten at man har utredet konsekvensene. Det holder simpelthen ikke. Prosessen har kort og godt vært for dårlig.

Vi minner om fylkesrådets politiske plattform som blant annet sier at skoletilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Fylkesrådet har også gitt en tydelig lovnad om at ingen skolesteder skal legges ned i perioden, og at samarbeidspartiene vil sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og tilbudsstrukturen. Hvis forslaget til budsjett blir vedtatt vil det få store konsekvenser for tilbudet til elevene i Finnmark. Det er åpenbart at disse kuttene vil gå utover skolenes tilbud og dermed elevenes valgmuligheter.

Fylkesrådet bør finne andre steder å kutte enn i den videregående opplæringa - der er der framtida fylkeskommunen skal rigges for befinner seg i dag.