UiT Norges arktiske universitet har et nært og forpliktende samarbeid med Forsvaret.

En enkeltstående beslutning forrige uke endrer på ingen måte UiTs vilje og ønske om å samarbeide med Forsvaret, særlig her i Nord-Norge hvor Forsvaret og UiT sammen og hver for seg har sentrale samfunnsoppdrag i landsdelen.

Søknaden fra Heimevernet om å la UiT-ansatte i HV bære uniform en enkeltstående dag på UiT ble denne gangen avslått. I vurderingen ble det særlig lagt vekt på hensynet til informasjon til våre internasjonale studenter og ansatte. Vi imøteser gode samtaler med HV om arrangementet neste år og vil si ja til en slik uniformsmarkering med god kommunikasjon til både studenter og ansatte.

UiT Norges arktiske universitet har over langt tid hatt samarbeid med Forsvaret. Som bidragsyter har vi en formalisert avtale med Hæren, og vi gir og utvikler tilbud om sivil utdanning til forsvarsansatte. UiT har også et tett og godt samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) der vi bl.a. gir lederkurs i logistikk. UiT fulgte også Svendsen-utvalgets arbeid for å styrke kompetansen i Forsvaret tett.

Norge og Nord-Norge trenger en sterk og kompetent forsvarssektor. UIT stiller opp som en god og langsiktig sivil kunnskapsleverandør.