Gå til sidens hovedinnhold

UiT har vært ryddig

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordlys påstår på lederplass at UiT har vært uryddige i måten forslag til nye styremedlemmer er fremmet på. Dette er feil. Håndteringen av saken er helt i samsvar med den bestillingen universitetet har fått fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Hvert fjerde år får UiT et nytt universitetsstyre. Sju av elleve representanter velges av og blant studenter (2) og ansatte (5) ved UiT. De resterende fire representantene utpekes av KD. For disse styreplassene har UiT forslagsrett. Dette skjer på oppdrag og i henhold til krav som departementet har fastsatt.

Et krav er at det er det sittende universitetsstyret, hvor Anne Husebekk er styreleder, som skal behandle og vedta forslaget. Styret er i prosessen blitt forelagt både forslag utarbeidet av administrasjonen, slik det gjøres i alle styresaker, og forslag fremmet av fagforeningene. Styret har videre stått fritt til selv å fremme andre kandidater. Saken har vært behandlet over to styremøter før styret fattet vedtak om en endelig liste på ti navn i sitt møte fredag 12. februar. Det ble foretatt habilitetsvurderinger, og styremedlemmer som var inhabile fratrådte ved behandlingen av saken.

Det endelige forslaget er offentlig, men selve behandlingen i styremøtene har vært unntatt offentlighet. Grunnlaget for å unnta saken offentlighet er at styret i sin diskusjon må stå fritt til å diskutere aktuelle kandidater og deres egnethet til å ivareta et styreverv ved UiT. Styret må også i prosessen kunne spille inn forslag på styrekandidater som ikke er forespurt om de er villige til å stille. Først når alle kandidater er spurt og det er avklart hvem som takker ja, offentliggjøres listen og forslaget oversendes departementet. UiT har konsultert KD om denne fremgangsmåten.

Etter offentliggjøringen står styret naturligvis helt fritt til å kommentere saken og forslagene i media. Som i andre offentlige saker er det styreleder som uttaler seg på vegne av universitetsstyret.

KD har i sitt oppdragsbrev til UiT angitt posisjoner og roller som er uforenelige med å inneha styreverv ved et norsk universitet. Det gjelder blant annet sittende stortingsrepresentanter og enkelte embetsmenn. Bakgrunn fra næringslivet eller næringslivsorganisasjoner er ikke nevnt som diskvalifiserende. Tvert imot har KD som uttalt mål at de gjennom oppnevning av eksterne styrerepresentanter skal ivareta viktige samfunnsinteresser og tilføre universitetsstyrene kompetanse fra blant annet privat sektor. Dette er følgelig noe UiT må ta hensyn til i sine forslag. Hvilken bakgrunn styreleder skal ha, er ikke nærmere spesifisert.

Nordlys har selvsagt full rett til å mene at andre kandidater er bedre egnet enn den og de som universitetsstyret ved UiT har foreslått. Nordlys tar imidlertid feil når det påstås at saksgangen på UiT har vært uryddig.

Kommentarer til denne saken