Den norske kirke tok nylig opp høyesterettsdommen i Fosen-saken opp i et åpent brev til olje- og energiminister. I brevet signert av preses i bispemøtet Ole Fykse Tveit, og leder av samisk kirkeråd Sara Ellen Anna Eira, skriver de:

“Den norske kirke ser med bekymring på den manglende oppfølgingen av den enstemmige dommen fra Høyesterett i storkammer, 11. oktober i 2021 i Fosen-saken. Der slås det fast at konsesjonene til oppføring av vindkraftverk på Fosen utgjør et brudd på internasjonale menneskerettigheter.

Som kirke ser vi det som viktig å arbeide for forsoning, særlig for mennesker som er utsatt for krenkelser. Slik vi ser det, utgjør det pågående menneskerettighetsbruddet derimot et hinder for forsoning .”

Det åpne brevet ble sendt inn en snau uke etter at biskop Herborg Finnset i Nidaros kom med flengende kritikk av staten i sin nyttårstale i Nidarosdomen. Biskopen er bekymret for hva som vil skje med folks rettsoppfatning i kjølvannet av denne saken, skrev NRK.

– Vi er avhengige av hverandre- og vi er avhengige av å ha tillit til myndigheter og til hverandre. Tillit og nestekjærlighet er bærebjelker i rettsstaten, sa Finnset i sin tale.

Biskopen mener at det er avgjørende at staten forholder seg til en høyesterettsdom i lys av at Sannhets- og forsoningskommisjonen skal legge fram sin rapport i år.

I kjølvannet av kirkens uttalelser møtte statssekretær i olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) preses Ole Fykse Tveit til debatt i Dagsnytt 18. I den debatten var det lite tillitvekkende som kom fra Sæther.

Tvert imot egnet tåkepraten fra Sæther seg mest til å så enda større tvil om staten i det hele tatt har tenkt å forholde seg til den enstemmige høyesterettsdommen om utbyggingen av vindkraft på Fosen.

– Vi har en prosess der vi ser på hvilket kunnskapsgrunnlag vi trenger for å gå videre med denne saken, sa Sæther og pekte på at det trengs mer involvering fra de samiske interessene for å få fremdrift i saken.

Men samtidig sa Sæther følgende: – Menneskerettigheter står fast, urfolksrettigheter er viktig samtidig som vi har en klimakrise og dessverre har vi ikke strøm nok til å både kutte klimautslipp og bygge industri.

Det fremstår som om staten dytter den samiske befolkningen i Fosen foran seg og trenerer saken. Reindriftsutøverne i området har jo involvert seg, over lang tid, i denne saken. Og har altså vunnet frem, juridisk, i Høyesterett.

Statens oppfølging av Fosen-saken belyser hvor vanskelig, om å si umulig, det vil være å bygge vindmøller på land i Norge uten store konflikter.