«Jeg har lært enormt mye gjennom det tverrfaglige samarbeidet i U16», sier avtroppende politioverbetjent i Troms politidistrikt, Kenneth Helberg, til avisa Nordlys i den 11. juli i år. Tromsø kommunes tverrfaglige og tverretatlige forebyggende arbeid for ungdom vekker nysgjerrighet. Med utgangspunkt i etableringen og utviklingen av U16, har forskere ved UiT igangsatt et følgeforskningsprosjekt i tett dialog med Tromsø kommune og U16.

U16 ble etablert i 2019 som en respons på politiets, Konfliktrådets og barneverntjenestens bekymringer for økning av vold, trusler og rus knyttet til ungdom helt ned i 13-års alderen. I tillegg til politiets registrerte hendelser knyttet til kriminalitet, observerte barneverntjenesten en økning i innmeldte bekymringer for ungdom relatert til unndragelse av omsorg og uteblivelser fra hjemmet, rusbekymringer og omgang i negativt nettverk. Bekymringer var særlig knyttet til at flere med utagerende atferd var yngre enn før. Man registrerte også at sosiale medier bidro til at ungdom agerte på tvers av bydeler i mye større grad enn tidligere, ofte utenfor foreldre og foresattes kontroll.

Hovedmålet med U16 er å redusere og forebygge utenforskap blant unge i Tromsø. Målet skal nås gjennom klart definerte delmål; Å redusere ungdomskriminalitet ved å bygge konstruktive relasjoner, erstatte negativ aktivitet med positive aktiviteter, iverksette reell tverrfaglig og helhetlig samhandling og å tilby møteplasser og mestringsarenaer for ungdom. Videre har U16 likestilt fokus og innsats på de tre arenaene skole, hjem og fritid, og har tydeliggjort at samarbeid på tvers av disse er nødvendig for at barn og unge skal lykkes på alle tre arenaer.

Profesjonsfellesskap

U16 sitt forebyggende arbeid har initiert flere innovative tilpasninger: Blant annet er U16 etablert som et tverretatlig lokalt profesjonsfellesskap som inkluderer ulike aktører på oppvekstfeltet i Tromsø. I profesjonsfellesskapet drøftes enkeltsaker på bakgrunn av samtykke fra de saken gjelder. Målet er å utvikle tiltak som raskt kan bidra til å hjelpe barn og ungdom med utfordringer, i tillegg til å sikre en god dialog og godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser.

I dette arbeidet er det tverrfaglige profesjonsfelleskapet dynamoen. En samling av ulike profesjoner sikrer en tverrfaglig kartlegging og en helhetlig tiltaksutvikling av problematikken rundt barn og ungdom, og sørger samtidig for at oppfølgingen har kontinuerlig fokus på de tre arenaene skole, hjem og fritid. Profesjonsfellesskapet møtes ukentlig. I møtene prioriteres også tid på å bygge gode og trygge relasjoner internt i gruppa, med sikte på å bygge ned potensielle barrierer i den tverrfaglige samhandlingen.

En ytterligere innovasjon i profesjonsfellesskapets arbeid har vært å utvikle tiltak ut fra den enkelte ungdoms behov. Eksempler er praktisk arbeid som alternativ mestringsarena til skole, faste møteplasser i ungdommers fritid og tilbud om mentor. Mentorene som tilbys ungdommer i kommunen er unge voksne som primært er ansatt i fritidsklubber, men som også engasjeres som mentor for en eller flere ungdommer. Mentorer skal være positive forbilder, skape gode relasjoner og hjelpe ungdommene med å mestre livene sine på en best mulig måte. Kort oppsummert skal mentoren være en trygg voksen som bryr seg. Målet med relasjonen er å lede ungdommen inn i positive aktiviteter og således virke kriminalitetsforebyggende.

Mentorordningen i regi av U16 i Tromsø kommune vekker forskningsinteresse

Mentorordningen er forankret i kommunens fritidsenhet. Tromsø kommune vurderer mentorordningen som det viktigste tiltaket i regi av U16. Det er også mentordningen som er gjenstand for forskningsprosjektets første undersøkelse av U16-tiltakene, og har fått tittelen «mentorstudien i Tromsø kommune».

Studien er initiert av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord, og gjennomføres i samarbeid med Institutt for helse- og omsorgsfag og Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.

Tromsø kommunes U16-team fremstår som ambisiøst, kreativt og godt forankret i kommunal ledelse. Et signal om at arbeidet fungerer etter intensjonene er at kommunedirektøren høsten 2021 innstilte til vedtak om at U16 bør videreføres som et permanent tjenestetilbud. Fra 1. januar 2022 ble tiltaket forankret i ny enhet Fritid, seksjon for Kultur.

Fungerer mentorordningen?

Det overordnede spørsmålet som vi forskere stiller oss, er om U16 sin mentorordning fungerer etter intensjonen om å bidra til å bygge positive relasjoner for ungdom, og å få ungdom bort fra kriminalitet og rus. Videre reiser vi spørsmål om hva det å ha en mentor betyr for den enkelte ungdom. Vi ønsker også å undersøke hvordan mentorens arbeid oppleves for foreldre og foresatte. Ungdommers og familiers erfaringer og fortellinger rundt mulige suksesskriterier for mentorordningen er interessante for oss. Hvordan mentorene selv opplever rollen som mentor for ungdom som lever med utfordringer på en eller flere av livets arenaer ønsker vi også å lære mer om.

Etter en første gjennomgang av kommunale dokumenter har vi i forskerteamet inntrykk av at Tromsø kommune sitt U16-team både er nyskapende og banebrytende, også i en nasjonal og internasjonal kontekst. Hvorvidt andre norske kommuner lar seg inspirere av dette innovative forebyggingsarbeidet som Tromsø kommune gjør for unge under 16 år er et spørsmål vi stiller oss. Vi vet at andre kommuner både i Nord-Norge og andre landsdeler fra tid til annen henvender seg til Tromsø med interesserte spørsmål om U16. Flere har signalisert at de ønsker å lære mer om hvordan Tromsø kommune jobber for å forebygge utenforskap, ungdomskriminalitet og rusatferd, blant annet gjennom mentorordningen. Videre vet vi at U16 får mye positiv respons fra både foreldre og foresatte, skoler og andre tilknyttede aktører. Blant annet har Konfliktrådet meldt om få saker i 2020 og 2021, og mener at dette kan forklares med arbeidet som er gjort i U16.

Forskning kan bidra til faglig forankring av forebygging mot utenforskap

Vår rolle i forskerteamet er å utvikle forskningsspørsmål, opptre lyttende og spørrende i intervjuer vi gjennomfører med både ungdommer, foreldre, mentorer og andre aktører, sørge for at studiedeltakerne blir hørt, herunder å løfte frem ungdommers, foresattes og mentorenes egne stemmer. Slik kan forskning bidra til faglig forankring av forebyggende folkehelsearbeid mot utenforskap og ungdomskriminalitet, og forhåpentligvis være en styrkende faktor når både Tromsø kommune, Konfliktrådet og avtroppende politioverbetjent hevder at forebyggingsarbeidet i U16 og mentordningen i Tromsø kommune virker.

I bekymringen over en mulig negativ utvikling i ungdomskriminalitet og rus er det behov for nye løsninger. I så måte framstår mentorordninger som et lovende tiltak som flere kommuner enn Tromsø kan ha nytte av. Det aller viktigste for samfunnet er at flere ungdommer får forebyggende hjelp, som er et helt nødvendig folkehelsetiltak, både nå og i fremtiden.

Inger Marie Holm, førsteamanuensis UiT

Anette Langås Larsen, førsteamanuensis UiT

Unn-Doris Karlsen Bæck, professor UiT