Gå til sidens hovedinnhold

Tromsø mot år 2050

Vi står i fare for å bli en landsdel bestående av pensjonister, skriver Anne Berit Figenschau fra Tromsø Høyre.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en Nordlys-leder denne uken argumenteres det for at Nord-Norges største by må kjenne sin plass og styrke sin stilling som motkraft mot fraflytting fra landsdelen. Unge mennesker har flyttet i hopetall fra landsdelen gjennom mange år og befolkningsutviklingen har samlet sett også gått i feil retning, særlig etter at innvandringen avtok i 2016. Fremtida ser ikke lys ut dersom denne utviklinga fortsetter. Vi står i fare for å bli en landsdel bestående av pensjonister.

Dette er et paradoks, da det er i nord at mulighetene ligger. Ingen region i Europa er bedre posisjonert for fremtiden enn Nord-Norge. Med naturressursbaserte næringer som sjømatproduksjon, mineralnæring, energibasert industriproduksjon og en raskt voksende reiselivsnæring er Nord-Norge en viktig vekstregion. Det er viktig for hele landets fremtidige velferd og utvikling at mulighetene i nord forvaltes og utnyttes.

Lederkommentaren i Nordlys hevder at god urban politikk i Nord-Norge er god distriktspolitikk. Kommentaren bygger på en kronikk om en undersøkelse fra masterstudentene Kristin Karlsen og Kristin Myreng ved Handelshøgskolen ved UiT, hvor 659 unge mennesker er spurt om hva som skal til for at de vil bo i Nord-Norge i fremtida. Attraktive byer og urbane kvaliteter er blant det som kan sikre at vi beholder ungdom i nord.

Lederkommentaren hevder at Tromsø kan være en demning i nord. En demning mot fraflytting. Dette er jeg enig i. Men enda mer offensivt: Tromsø er den viktigste vekstmotoren i nord. Om vi skal fortsette å være det, må vi skape en attraktiv by med bolyst og muligheter for alle.

Bygge flere boliger

En av de største utfordringene i Tromsø er at boligprisene går til himmels. Tromsø er Norges nest dyreste by å kjøpe bolig i. Det betyr at mange ikke kommer seg inn på boligmarkedet, og gjør det nesten umulig for unge mennesker å etablere seg i byen vår. Det må vi gjøre noe med.

Det viktigste vi kan gjøre for å gi flere muligheten i boligmarkedet er at det må bygges flere boliger i Tromsø. Vi må ha raskere saksbehandling i kommunen og vi må ha oppdaterte kommune- og arealplaner. Vi må gjøre forenklinger i regelverket, som i dag altfor ofte blir til hinder og står i veien for ny utvikling.

Vi trenger en politikk som sier ja til boligbygging i sentrum, men også i nye områder. Høyre ønsker å bygge en ny Kvaløyforbindelse via Håkøya, som vil åpne opp for nye attraktive områder for boligbygging. For studentbyen Tromsø trenger vi flere studentboliger, tilrettelagte boliger og studentboliger for familier.

Skape arbeidsplasser

Ungdommen i masterundersøkelsen svarer at at attraktive arbeidsplasser er en viktig faktor for å bli værende i nord. Dersom Tromsø skal beholde og tiltrekke seg de kloke og unge hodene, så må det være et godt tilfang av spennende, varierte og godt betalte jobber. Jobber som krever høy og spesialisert kompetanse. Vi må bygge videre på dagens sterke næringer som sjømat, reiseliv, bygg og anlegg, utdanning og forskning. Samtidig må det skapes nye næringer. Da må politikerne bidra til at bedrifter kan etablere seg i byen vår. Vi må ha gode, oppdaterte samfunns- og næringsplaner, vi må ha rask saksbehandling i kommunen og vi må gjøre det lett å komme i kontakt med kommunens dyktige medarbeidere.

Høyre vil legge til rette for trygghet og forutsigbarhet for næringslivet. Vi vil at det skal satses på vekst i privat næringsliv og kompetansarbeidsplasser. Høyre sier ja til skattelette fordi vi vil skape flere jobber, ja til forenkling og kutt i byråkrati og ja til å knytte arbeidsregioner sammen gjennom digitalisering og bedre samferdsel. Vårt mål er klart: vi skal skape mer, og inkludere flere.

Da bekymrer det kraftig at Arbeiderpartiet i sitt partiprogram kommer med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtida skal utelukkes og avvikles. Særlig overfor de private bedrifter og ansatte som leverer tjenester til vår velferdssektor. Enten det er private helseaktører, fritt behandlingsvalg eller private barnehager. Dette skaper ikke et nærings- og investeringsklima som sikrer at ungdommen et variert og spennende jobbtilbud. Jeg tror på et større mangfold i tjenestetilbudet. Det offentlige og det private kan i langt større grad samarbeide om å levere kvalitet i sykehjemsdriften, hjemmetjenesten eller barnehagedriften.

Våre nord-norske bedrifter konkurrerer i verdensklasse innen industri og sjømat. For å gi best mulig konkurransekraft trengs fri og god markedsadgang. Høyre vil verne om EØS-avtalen for å sikre at vår eksportrettede næringer har et forutsigbart marked. Vi vil også fjerne skatt på arbeidende kapital som favoriserer utenlandsk eierskap over norsk eierskap.

Satsing på utdanning og forskning

Nord-Norge ligger over landssnittet i andel elever som faller fra i videregående opplæring. Landsdelen har også en lavere andel voksne med høyere utdanning. Dette viser hvor viktig det er med satsing på en god skole og styrking av de nordnorske kunnskapsinstitusjonene. Høyre vil satse på kompetanse gjennom mer desentralisert og relevant utdanningstilbud, slik at utdanningene tilbys der folk bor. Vi skal styrke yrkesfag og fortsette med kompetanseløft for lærerne.

Tromsø har unike naturgitte, kompetansemessige og geografiske fortrinn. Politikken må gjøre det mulig å forene disse fortrinnene. Hver for seg er disse mulighetene viktige, men ikke tilstrekkelig for at folk skal ha lyst til å bo, jobbe og skape ei god og trygg fremtid i nord. Vi må sørge for at det bygges boliger, og at det skapes spennende jobber. Både etablerte og nye bedrifter skal kunne utvikle seg, og vi må ha en fortsatt satsing på utdanning og forskning. Det krever samarbeid og innsats fra mange for å utvikle en felles retning mot år 2050 for Tromsø. Høyre i Tromsø er klar til å bidra!

Kommentarer til denne saken