Tromsø kommune har i sitt høringssvar til rusreformutvalgets innstilling støttet avkriminalisering ved besittelse av mindre brukerdoser narkotika til eget bruk. Rusmisbrukere skal få hjelp til å komme ut av avhengighet i stedet for å bli straffet med fengsel og bøter. Narkotikabruk skal fortsatt være forbudt. Det innebærer at funn kan beslaglegges og destrueres av politiet. Innføring og salg skal fortsatt være ulovlig og straffes etter straffeloven.

Tromsø kommune er også enig i rusreformens mål om at styrkning av ulike straffealternativer og behandlingstiltak i og utenfor fengsel vil kunne ha stor betydning for i hvilken grad samfunnet er i stand til å møte den enkelte bruker av narkotika med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging. Spesielt for sårbare unge vil frykt for bøter og fengsel kunne føre til at de ikke søker hjelp når de trenger det.

Tromsø kommune påpeker i sitt svar at dersom en slik reform skal bli vellykket, må det følge penger med. Det kan se ut til at regjeringa nå snur fra sitt opprinnelige forslag og åpner for at det skal følge statlige midler med opprettelsen av rådgivende enheter i kommunen. Uten nødvendige ressurser vil reformen kunne føre til forverrede forhold for folk som trenger hjelp.

Kommunen presiserer i sin høringsuttalelse viktigheten av at det stilles krav om at enhetene innehar tilstrekkelig kunnskapsbasert kompetanse når det gjelder ungdoms rusbruk og trender. Vi er spesielt bekymret for barn og unge som prøver ut rusmidler i sosiale sammenhenger, og foreslår at kommunen i tillegg til en rådgivende enhet må ha planer for forebygging og skadereduksjon til barn og unge, herunder oppsøkende arbeid i form av utekontakt.

Videre mener kommunen at det er viktig å tydeliggjøre ansvaret til rådgivende enhet for kunnskapsformidling opp mot barne- og ungdomsskoler og videregående skoler. Forebygging er kommunens primærstrategi. Politiet har i dag en viktig rolle i det rusforebyggende arbeidet ved å avdekke bruk. I den forbindelse er Tromsø kommune opptatt av at en rusreform ikke skal medføre lavere oppdagelsesrisiko. Samfunnet er ikke tjent med at politiet avdekker færre bruk- og besittelsessaker blant ungdom. Lavere oppdagelsesrisiko vil kunne få konsekvenser for rusrelatert kriminalitet.

Å svekke muligheten for avdekking vil også kunne redusere samfunnets mulighet for inngripen ved for eksempel omsorgssvikt. Politiets etterforskning bidrar med å innhente informasjon som kan ha betydning for barnevernets saksbehandling. Tromsø kommune frykter at antall barnevernsmeldinger fra politiet vil reduseres dersom politiet ikke lenger skal ha denne funksjonen, og at barnevernet dermed vil få et svakere beslutningsgrunnlag for å treffe vedtak til barnets beste.

I Tromsø er det lagt ned et stort arbeid med alternative straffereaksjoner som ungdomsoppfølging og ruskontrakter. Troms politidistrikt, Konfliktrådet og Sosialmedisinsk Senter har samarbeidet om dette i mange år. Fokuset er å forebygge en videre ruskarriere uten påtaleunnlatelser og dermed uten anmeldelser på rullebladet. I Tromsø gjennomføres det ruskontrakter for ungdom under 18 år på gjerningstidspunktet. Kontrakten er frivillig og gjøres som en påtaleunnlatelse med vilkår om rustesting. Dette tilbudet takker de aller fleste ungdommene som blir tatt i bruk og besittelse ja til, og de fleste ungdommer som fullfører kontraktene sier at dette tiltaket var med på å stanse deres videre ruskarriere. Dette er en modell som bør videreføres innenfor rusreformens rammer.