Vi viser til debattinnlegg i Nordnorsk debatt den 7. juli med overskriften «Fornorskningspolitikk i Tromsø kommune?». Det bes om en orientering på kommunens syn på denne saken.

I tråd med samarbeidsavtalen med Sametinget, vil Tromsø kommune jobbe for å styrke utviklingen av samisk språk. Kompetanse på samisk språk og kultur er en del av kommunens kompetanseplan. Den forbyggende helsetjenesten kjenner seg derfor ikke igjen i beskrivelsen om at kommunen har som policy å drive språklig sensur og fornorskningspraksis.

Det stemmer ikke at Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune mener at barn med samisk bakgrunn skal begrense bruken av samisk språk hjemme. Tvert imot så er vi for å fremme flerspråklighet i familier. Vi beklager imidlertid at dette ikke er blitt godt nok formidlet til aktuelle foreldre på helsekontroll. Foreldre skal få god oppfølging, og ikke sitte igjen med en dårlig følelse.

I familier med mer enn et språk tematiserer helsesykepleier språkutvikling allerede på det første hjemmebesøket etter fødsel. Språkutvikling blir også tematisert i alle familier opp gjennom de ulike sped- og småbarnskontroller som er i helsestasjonsprogrammet.

Forebyggende helsetjenester støtter språkvitere som mener at det beste for barn er om foreldrene snakker det språket de selv kan best. Dette er det språket foreldrene har størst følelsesmessig tilknytning til, også kalt «hjertespråket». Om man har mer enn ett hjertespråk kan man gjerne bruke begge to. Om foreldrene har ulikt morsmål bør de enes om hvilket språk de skal ha som sitt felles hjemmespråk. Det er betydelige kognitive fordeler knyttet til flerspråklighet hos barn, og barn kan godt lære flere språk samtidig. Det er helt fint om foreldrene ønsker å øve på sitt sekundærspråk sammen med barnet. Dette er i tråd med nyere forskning.

Helsesykepleiere veileder alle familier om språkutvikling, både enspråklige og flerspråklige. Når helsesykepleier er usikker eller oppdager skjev språkutvikling samarbeider vi med foreldrene, PPT og barnehagene i kommunen. Helsesykepleierne tilstreber å holde seg oppdatert på forskning, også om språkutvikling. Dette kommuniseres tydelig ut til våre ansatte. Kommunen vil jobbe for at kompetanse på samisk språk og kultur blir enda bedre. Kommunen har samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø, som også vil være med å støtte oss i dette arbeidet.

Vi skal alle jobbe sammen for å fremme samisk språk og kultur i Tromsø kommune.