Dette blir den andre atomubåtankomsten etter at Grøtsund ble godkjent for å ta imot reaktordrevne fartøy. Den første angrepsubåten, USS New Mexico, kom 10. mai i fjor, et "besøk" som ble mye omtalt.

Dermed er Tromsø blitt en brikke i den spente situasjonen i Europa. Amerikanske atomubåter i Tromsø gjør byen til et mulig angrepsmål i tilfelle konflikt. I det digitale avisoppslaget 6.januar heter det:

«Det er ikke naturlig for å oss kommentere dette, sier oberstløytnant Ivar Moen, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og peker blant annet på sikkerhets- og sårbarhetshensyn.

Vil ikke si om det er søkt konsesjon

Det skal søkes om konsesjon for ethvert anløp av reaktordrevne militære fartøy.

Det er Forsvarsdepartementet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som behandler søknaden. DSA henviser Nordlys til regjeringen.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere om en slik søknad foreligger.

– Forsvarsdepartementet har jevnlig dialog og koordinering med våre allierte om behovet for understøttelse ved operasjoner i våre nærområder. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi ikke å si noe når det gjelder tidspunkter for planlagte anløp, sier Asgeir Spange Brekke, pressevakt i Forsvarsdepartementet til Nordlys.»

NAM (Nei til atomdrevne militærfartøyer) mener:

Det er Forsvarsdepartementet som siden 1999 har hatt myndighet til å gi løyve/konsesjon til at atomubåter skal få komme til norsk havn. DSA er selvsagt kjent med det, så hvis det er riktig at DSA har henvist Nordlys til regjeringen, og ikke til Forsvarsdepartementet, er det viktig å få vite hva som ligger i det.

NAM fikk i november opplyst at DSA i brev av 7. september 2021 har stilt krav om operative øvelser i håndtering av «uønskede hendelser» (reaktorskader, lekkasjer, grunnstøting, kollisjon, etc.) ved reaktordrevne fartøy og atomubåter som anløper Tromsø, og bedt om å få tilsendt plan for avholdelse av slike øvelser fra Forsvarsdepartementet.

NAM har ikke fått opplysninger om at slike øvelser er holdt eller at det foreligger noen plan om å holde slike øvelser.

Dersom det verken er holdt øvelse, eller er planlagt å holde slike øvelser, stiller vi spørsmålet om dette er forklaringen på at pressetalsmannen for FOH, ifølge Nordlys, ikke vil si om det er søkt konsesjon. En søknad ville vel ikke kunne innvilges uten en positiv innstilling fra DSA. Og slik innstilling vil man ikke få uten at øvelse er holdt/planlagt holdt.

Når nevnte pressetalsmenn oppgir «sikkerhets- og sårbarhetshensyn» og «sikkerhetsmessige årsaker», for ikke å ville oppgi tidspunkter for planlagte ankomster av atomubåter, kan det ikke være sikkerheten eller sårbarheten for mennesker, skipstrafikk, miljø og sivilsamfunn i Tromsø-området de tenker på.

For alle som befinner seg her i disse dager vil det være en klar fordel å vite tidsrommene vi bør holde oss lengst mulig unna områder atomubåten er i, for slik å kunne beskytte oss mot «uønskede hendelser».

NAM mener at det er både et rettslig og et politisk ansvar for statlige myndigheter å sørge for at sivilsamfunn som atomubåten kommer til får vite 1) om det er gitt konsesjon i samsvar med loven, og 2) om det er holdt øvelser som nevnt av DSA.

Den angsten som skapes ved gjentatte ankomster av atomubåter til Tromsø, og som økes ved hemmeligholdet og de forannevnte pressetalsmennenes uttalelser, er verken rimelig eller nødvendig å påføre mennesker i et demokratisk samfunn.