I Norge har vi fire nasjonale minoriteter som har sin språklige rot i den finsk/ugriske språkgruppen. Dette er den delen av våre innbyggere som har sin historiske bakgrunn i det kvenske, det samiske, det norskfinske og det skogfinske språket. Alle disse gruppene er representert i Tromsø kommune.

Av disse har den kvenske gruppen sannsynligvis vært lengst tid i Troms. Kvænangen (kvenfjorden), der «angen» er et indoeuropeisk ord for fjord, slik vi finner det i en rekke fjorder fra Stavanger til Varanger. I vikingetiden var fjor∂ur betegnelsen på fjord, slik vi i dag finner det på Island. Navnet Kvænangen er altså fra før vikingtiden.

Det skrives og snakkes for tiden mye om et hus for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Tromsø. NSR er et politisk parti som kun representerer et lite mindretall samer (ca. 1 400 medlemmer av valgmanntallets 18 000). Vibeke Larsen advarte den 2. juli 2014, da hun var parlamentarisk leder i Sametinget for Arbeiderpartiet, sterkt mot å monopolisere et hus for minoriteter i Tromsø.

Som medlem av Arbeiderpartiet, og tidligere representant i kommunestyret i 5 perioder, anser jeg det som en klar plikt for Tromsø Arbeiderparti å arbeide for å få statlig finansiering av en eventuell møteplass for alle våre nasjonale minoriteter, dersom et slikt bygg skal realiseres. En møteplass kun for NSR vil være trakassering av Nasjonale minoriteter i kommunen. Tromsø Arbeiderparti og Tromsø kommune må ikke gjøre de feilgrep som Stortinget har gjort på landsplan når det gjelder Nasjonale minoriteter.

Stortinget har vedtatt en samelov som helt klart skulle vært en lov for nasjonale minoriteter. Det har opprettet et Sameting i stedet for et ting for nasjonale minoriteter.

Hvorfor er det blitt slik? Presidenten i sametinget, som representerer NSR, sa i en tale for en tid siden at vi (NSR) har nådd langt, vi går fram med list. List er en negativt ladet omgangsform, da det kan bety at en vil føre andre «bak lyset». Utsagnet står nok for partiet NSR sin regning, ikke samenes.

Jeg vil med dette sterkt oppfordre Tromsø Arbeiderparti til å orientere allmennheten gjennom presse og kringkasting om hvordan partiet stiller seg til spørsmålet. Vil partiet arbeide for en statlig finansiert møteplass i byen for alle de Nasjonale minoritetene som er nevnt innledningsvis.

Orienteringen må basere seg på vedtak i partiets organer.

At staten oppretter et samlingsted (hus) for Nasjonale minoriteter i Tromsø, og ikke for NSR alene, vil yte alle de aktuelle minoritetene samme mulighet til å samles i byen.